مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

در این پژوهش بهره‌وری مصرف آب و کود نیتروژن در کشت ذرت علوفه‌ای با رقم سینگل کراس 704، تحت تنش‌های شوری و کمبود نیتروژن بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل دو عاملی و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو سال 1396 و 1397 انجام شد. تیمارهای آب شور شامل چهار هدایت ‌الکتریکی 5/0، 1/2، 5/3 و 7/5 دسی‌زیمنس بر متر بود. تیمارهای کمبود نیتروژن در چهار سطح 100، 75، 50 و 25 درصد مصرف کود نیتروژن بر اساس نیاز کودی بود. تیمارها در سه تکرار و در کرت‌هایی به ‌مساحت 9 متر مربع به‌اجرا درآمد. در فواصل بین دو آبیاری، مقاومت روزنه‌ای برگ‌های گیاه و رطوبت خاک اندازه‌گیری شد و با اتمام آب سهل‌الوصول، آبیاری انجام شد. تبخیر- تعرق روزانه گیاه از روی مقدار کاهش رطوبت خاک محاسبه شد. نتایج نشان داد اثر تنش‌ها از تیمار  تا  به‌طور متوسط باعث افزایش دو برابری مقاومت روزنه، کاهش 37 درصدی تبخیر- تعرق و کاهش 39 درصدی عملکرد گیاه شد. بدون اعمال مدیریت، بهره‌وری مصرف آب در تیمارهای  تا ، از 4/4 تا 74/2 کیلوگرم بر متر مکعب (در سال 1396) و 35/4 تا 57/2 کیلوگرم بر متر مکعب (در سال 1397) بود. اما با مدیریت مصرف آب و کود نیتروژن، بهره‌وری مصرف آب افزایش یافت و به حد پتانسیل منطقه نزدیک شد. از سوی دیگر از بیشترین تنش وارده  تا تیمار شاهد ، مقدار بهره‌وری مصرف نیتروژن از 34/3 تا 11/5 کیلوگرم بر کیلوگرم (سال 1396) و از 06/3 تا 5 کیلوگرم بر کیلوگرم (سال 1397) بود. نتایج نشان داد در شرایط تنش شوری، می‌توان با محاسبه حجم آب آبیاری بر اساس تبخیر- تعرق گیاه و جبران کمبود نیتروژن خاک (مدیریت زراعی)، بهره‌وری مصرف آب را افزایش داد. در این شرایط با مصرف کامل کود نیتروژن، بهره‌وری زراعی مصرف نیتروژن نیز افزایش یافت. یعنی با افزایش شوری، تغذیه کامل خاک با عنصر نیتروژن، راه‌کار مدیریتی برای افزایش عملکرد محصول، افزایش بهره‌وری مصرف آب و کود بود.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Saline Water and Nitrogen Fertilizer in Maize Cultivation

نویسندگان [English]

  • R. Saeidi 1
  • H. Ramezani Etedali 2
  • A. Sotoodehnia 1
  • .B Nazari 1
  • A. Kaviani 1
1 Imam Khomeini International University
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Introduction: Supplying human and animal nutritional needs requires suitable use of water resources. Due to the decrease of fresh water resources for agriculture, saline water resources cannot be ignored. Increasing water salinity reduces the water absorption by plant, due to decreasing the water potential. On the other hand, soil infertility (such as nitrogen deficiency) decreases the evapotranspiration and crop yield. The present study was to increase the water and nitrogen fertilizer use efficiency of maize, under salinity stress condition. This was done by managing the consumption of saline water and nitrogen fertilizer. In this research, irrigation requirement was determined proportional to the plant evapotranspiration to avoid excessive saline water use.
Materials and Methods: In this research, two treatments of water salinity and nitrogen deficiency in four levels and three replications were implemented as a factorial experiment in a randomized complete block design. The studied plant was maize (S. C. 704 cultivar) sown in plots with dimensions of 3 × 3 meters and 1.5 meters distance. In this research, fertility stress was in the form of nitrogen fertilizer consumption and at four levels. Treatments of ، ، and consisted of consumption of 100, 75, 50 and 25% of nitrogen fertilizer, respectively. Salinity stress has been applied by irrigation of the plant with saline water. Water salinity treatments were selected based on the yield potential of maize, at four levels of 100, 90, 75 and 50%. According to the above four performance levels, treatments of ، ، and included irrigation water with electric conductivity of 0.5, 1.2, 3.5 and 7.5 (dS/m), respectively. The soil moisture content was measured at the depth of root development during the interval between two irrigations. Daily maize evapotranspiration was measured by the volumetric balance of water at the depth of root development. The stomata resistance of maize leaf was measured by the AP4 porometer device between two irrigations interval. Variance analysis and mean comparison of data were done by SPSS software and Duncan's multiple range test, respectively.
Results and Discussion:
Water use efficiency
In this research, the evapotranspiration and dry matter yield of maize decreased under salinity stress and nitrogen deficiency treatments. This seems to be caused by the water potential decrease (due to salinity stress) and the nitrogen deficit in the soil. Under these conditions, optimum use of water and fertilizer increased water use efficiency. At first without water and fertilizer management, water use efficiency in different treatments (  to ), ranged from 2.74 to 4.4 kg/  (in 2017) and from 2.57 to 4.35 kg/  (in 2018). With suitable management of irrigation, water use efficiency, however, increased in stress treatments and approached to optimum treatment. The range of water use efficiency was from 4.2 to 4.4 kg/  (in 2017) and from 4.15 to 4.32 kg/  (in 2018). The reason for this was the management of irrigation volume based on actual evapotranspiration in stress treatments. On the other hand, increasing soil nitrogen was an appropriate strategy to increase water use efficiency. But in high salinity stress, despite the optimum use of water and fertilizer, it was not possible to achieve optimal water use efficiency. This is explainable by the harmful effect of salinity on the reduction of nutrient uptake (especially nitrogen) by the plant.
Nitrogen use efficiency
Soil nitrogen deficiency and increasing water salinity reduced nitrogen use efficiency. In different stress treatments, nitrogen use efficiency ranged from 3.34 to 5.11 kg/kg (in 2017) and from 3.06 to 5 kg/kg (in 2018). The results showed the destructive effect of salinity on nitrogen uptake by the plant. Under these conditions, the ions in the soil (especially the sodium and calcium) caused the plant to be unable to absorb nitrogen from the soil. Therefore, the production of plant matter was reduced. The results showed that proper management of nitrogen can increase nitrogen use efficiency under salinity stress. At high salinity levels, the nitrogen fertilizer was not, however, absorbed by the plant and accumulated in the soil.
Conclusion: The results showed that water use management could increase the water use efficiency under stress treatments, by controlling evapotranspiration. On the other hand, soil fertility increased nitrogen fertilizer use efficiency under salinity stress. Among all treatments,  had optimum water and nitrogen use efficiency. Overall, the volume of water used in the field should be adjusted to the actual requirement of the plant to prevent excessive consumption under salinity stress. In addition, increasing soil nitrogen, rather than more irrigation water, appears to be a suitable strategy to increase crop yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranspiration
  • Nitrogen deficiency
  • Salinity stress
  • yield
1- Akhtari A., Homaee M., and Hoseini Y. 2014. Modeling plant response to salinity and soil nitrogen deficiency. Journal of Water and Soil Resources Protection 3(4): 33-50. (In Persian with English abstract)
2- Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., and Smith M. 1998. Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation Drainage Paper No.56: 1-326.
3- Azizian A., and Sepaskhah A.R. 2014. Maize response to water, salinity and nitrogen levels: yield-water relation, water-use efficiency and water uptake reduction function. Journal of Plant Production 8(2): 183-214.
4- Chengfu Y., Shaoyuan F., Juan W., Zailin H., and Quanyi J. 2018. Effects of irrigation water salinity on soil salt content distribution, soil physical properties and water use efficiency of maize for seed production in arid Northwest China. Journal of Agriculture & Biology Engineering 11(3): 137-145.
5- Doorenbos J., and Pruitt W.O. 1977. Guidelines for predicting crop water requirements, Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations, Irrigation and drainage paper No. 24. Rome, Italy.
6- Erkossa T., Awulachew S.B., and Aster D. 2011. Soil fertility effect on water productivity of maize in the upper Blue Nile basin, Ethiopia. Journal of Agricultural Scinences 2(3): 238-247.
7- Farooq M., Hussain M., Wakeel A., and Kadambot H.M. 2015. Salt stress in maize: effects, resistance mechanisms, and management. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 35: 461-481.
8- Heidarinia M., Naseri A.A., Boroomandnasab S., and Albaji M. 2016. The effect of irrigation with saline water on evapotranspiration and water use efficiency of maize under different crop management. Journal of Irrigation Science and Engineering 40(1.1): 99-110. (In Persian with English abstract)
9- Katerji N., Hoom J.W., Hamdy A., and Mastrorilli M. 2003. Salinity effect on crop development and yield, analysis of salt tolerance according to several classification methods. Journal of Agricultural Water Management 62(1): 37-66.
10- Lacerda C.F., Ferreira J.F.S., Liu X., and Suarez D.L. 2016. Evapotranspiration as a criterion to estimate nitrogen requirement of maize under salt stress. Journal of Agronomy and Crop Science 202: 192-202.
11- Min W., Hou Z., Ma L., Zhang W., Ru S., and Ye J. 2014. Effects of water salinity and N application rate on water- and N-use efficiency of cotton under drip irrigation. Journal of Arid Land 6(4): 454–467.
12- Mohammadi M., Mohammadighaleney M., and Ebrahimi K. 2011. Time and local variations of groundwater quality in Qazvin plain. Journal of Iranian Water Research 5(8): 41-52. (In Persian)
13- Nemoto Y., and Sasakuma T. 2002. Differential stress responses of early salt stress responding genes in common wheat. Journal of Phytochemistry 61: 129-133.
14- Parvaiz A., and Satyawati S. 2008. Salt stress and phyto-biochemical responses of plants. Journal of Plant Soil Environment 54: 89-99.
15- Rudnick D. R., Irmak S., Djaman K., and Sharma V. 2017. Impact of irrigation and nitrogen fertilizer rate on soil water trends and maize evapotranspiration during the vegetative and reproductive periods. Journal of Agricultural Water Management 191: 77–84.
16- Salari A., Hooshmand A., and Bahrami M. 2016. Simulation of effects of water stress and nitrogen levels on yield and yield components corn. Iranian Journal of Irrigation and Drainage 10(1): 73-81. (In Persian with English abstract)
17- Wang Y., Baldur J., Engedal T., and Neergaard A. 2016. Effect of irrigation regimes and nitrogen rates on water use efficiency and nitrogen uptake in maize. Journal of Agricultural Water Management AGWAT 4520: 1-21.
18- Xin H., Peiling Y., Shumei R., Yankai L., Guangyu J., and Lianhao L. 2016. Quantitative response of oil sunflower yield to evapotranspiration and soil salinity with saline water irrigation. Journal of Agriculture & Biology Engineering 9(2): 63-73.
19- Zhong Y., and Shangguan Zh. 2014. Water consumption characteristics and water use efficiency of winter wheat under long-term nitrogen fertilization regimes in northwest china. Journal of Scientific Reports 9(6): 38-47.
20- Zwart S., and Bastiaanssen G.M. 2004. Review of measured crop water productivity values for irrigated wheat, rice, cotton and maize. Journal of Agricultural Water Management 69(2): 115-133.
CAPTCHA Image