دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 72، مهر و آبان 1399، صفحه 755-1001 

مقالات پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرت‌های کوچک تحت چرخه انجماد-ذوب

صفحه 755-764

10.22067/jsw.v34i4.76389

میلاد هاتفی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ رضا عرفانزاده؛ مرتضی بهزادفر


ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر تبخیر تعرق، ضریب گیاهی و عملکرد عناب (Ziziphus jujuba Mill.) در شرایط لایسیمتر

صفحه 847-860

10.22067/jsw.v34i4.86329

محمدهادی راد؛ محمدحسن عصاره؛ محمدرضا وظیفه شناس؛ عبدالرضا کاوند؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی


مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت

صفحه 861-877

10.22067/jsw.v34i4.82917

رضا سعیدی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی