پایش زمانی رسوبات بادی و بعضی از عناصر سنگین در رسوبات معلق شهرستان طبس

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم خاک- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ذرات گردوغبار یکی از راه‌های بسیار مهم ورود عناصر سنگین به خاک می‌باشند. رسوبات دانه ریز نقش مهمی در انتقال آلودگی هوا به دلیل وجود فلزات سنگین و آفت کش‌ها را دارا می‌باشند.به دلیل خشکی و وجود بادهای فرساینده در شهر طبس و زیاد بودن شدت فرسایش بادی در این منطقه، حجم زیادی از رسوبات بادی همراه با این بادهای فرساینده وارد این شهر می­شوند. بنابراین فلزات سنگین از طریق ذرات گرد وغبار در هوا به صورت معلق در آمده و همراه با باد به مناطق مسکونی و شهری منتقل شده و سبب به وجود آمدن خطراتی برای سلامتی انسان شوند. با توجه به اطلاعاتی که از گذشته در مورد جهت طوفان­ها و بادهای فرساینده وجود داشت سه تله رسوب­گیر در هر یک از مبادی ورودی شهرستان طبس (در جهت­های شمال، شمال غرب، شمال شرق، غرب و جنوب غرب) نصب شد. علاوه بر این یک تله رسوب گیر هم در مرکز این شهرستان تعبیه و مقدار رسوبات معلق در ماهای مختلف سال جمع­آوری شد. تا میزان گرد و غبار وارد شده به شهرستان از بهمن سال 1399 تا دی ماه 1400 اندازه­گیری شود. در رسوبات بادی، غلظت بعضی از فلزات سنگین مختلف شامل منگنز، آهن، مس و روی پس از عصاره­گیری با محلول تیزاب سلطانی (اسید نیتریک و اسید کلریدریک به نسبت 3 به 1)  توسط دستگاه جذب اندازه­گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین و کمترین مقدار رسوبات بادی به ترتیب از جهت شمال شرق و جنوب غرب به میزان 56/85 و 30/29 گرم بر متر مربع در ماه وارد شهر طبس شده است. با مقایسه گلباد و مقدار رسوبات بادی، می­توان گفت تطابق نسبی بین رسوبات بادی با گلباد این شهرستان وجود دارد. تغییرات ماهانه دبی رسوبات نیز نشان داد که بیشترین مقدار رسوبات بادی در شهریور 1400 از جهت شمال غرب (125 گرم بر متر مربع در ماه) وارد شهر طبس شده است. به طور کلی مقدار عناصر سنگین وارد شده به شهر طبس از طریق رسوبات معلق به صورت Fe > Mn > Zn > Cu بود. مجموع منگنز وارد شده به شهر طبس (7528 میلی­گرم بر کیلوگرم در سال) در جهت غرب بیشترین مقدار است. تغییرات زمانی عنصر منگنز نشان داد، در بازه زمانی فروردین تا خرداد 1400 به طور قابل توجهی بیشتر از سایر ماه­های سال است. مجموع آهن وارد شده به شهر طبس در مدت یک سال در جهت شمال غرب بیشترین مقدار است. تغییرات زمانی غلظت عناصر سنگین نشان داد که بیشترین مقدار این عناصر در رسوبات بادی در فرودین 1400 در جهت غرب (برای آهن) و شمال غرب (برای منگنز) مشاهده شد. همچنین بیشترین مقدار مس (5/92 میلی­گرم بر کیلوگرم) و روی (6606 میلی­گرم بر کیلوگرم) در رسوبات بادی نیز در جهت­های شمال شرقی و جنوب غربی در فرودین 1400 دیده شد. با توجه به گلباد سالانه شهر طبس، سرعت وزش باد در محدوده شمال غرب تا شمال شرق بسیار شدید است که با وزش باد و فرسایش بادی و احتمالا به دلیل سازندهای زمین شناسی و فعالیت­های انسانی مثل معدن زغال­سنگ در منطقه، عناصری مثل آهن، منگنز، مس و روی از طریق رسوبات بادی وارد شهر طبس شده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Monitoring of Wind Erosion and Some Heavy Metals in Suspended Load of Tabas City

نویسندگان [English]

 • H. Emami 1
 • M. Memarzadeh 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Soil Science Department, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction
Wind Erosion is the natural process of transportation and deposition of soil by wind. It is a common phenomenon occurred mostly in dry, sandy soils or anywhere the soil is loose, dry, and finely granulated. Heavy metals are found in the environment and soils may become contaminated by accumulation of heavy metals through emissions from the rapidly expanding industrial areas, mine tailings, disposal of high metal wastes, leaded gasoline and paints, land application of fertilizers, animal manures, sewage sludge, pesticides, wastewater irrigation, coal combustion residues, spillage of petrochemicals, and atmospheric deposition. Soils are the major sink for heavy metals released into the environment by the aforementioned anthropogenic activities and their total concentration in soils persists for a long time after their introduction. The heavy metal contamination of soil and its potential risks to humans and the ecosystem is a significant concern. Windy deposition, which is the process of heavy metals being transported by erosive winds and deposited onto soil, is one of the sources of heavy metal contamination. Due to the geographical situation and climatic conditions such as arid soil, erosive winds are blown in periods of year in Tabas. Since wind are erosion is severe in this area, huge amounts of wind deposition accompanied with erosive winds entered into this town. Heavy metals through the windy deposition are suspended, translated and finally deposited in residential regions, which can create some problems for human health. Therefore, the knowledge of wind erosion and the human risk of these deposits is essential. The aim of this research was to determine the rate of wind erosion and the concentration of some heavy metals in these deposits.
Materials and Methods
 For this purpose, the rate of suspended load was measured monthly from February 2021 to January 2022. Based on previous information from the erosive winds and storms, suspended depositions were gathered in some directions (north, northwest, northeast, west and southwest) of the Tabas entrance. In addition, the suspended load in the city center of Tabas was also measured. The cumulative load of suspended depositions was measured monthly and the concentration of some heavy metals such as manganese (Mn), iron (Fe), cupper (Cu), and zinc (Zn) were measured in these suspended particles.  Soil digestion was made by Aqua regia (nitric acid and chloridric acid; ratio of 3:1), and after then atomic absorption was used to measure the total concentration of above heavy metals.
Results and Discussion
The results indicate that Tabas experiences significant wind deposition of suspended loads, with the highest rates entering from the northeast direction and the lowest rates from the southwest direction. This pattern aligns with the wind rose of Tabas, which illustrates the prevailing wind directions in the region. Additionally, substantial suspended loads are observed in the northwest and north directions. The variations in suspended load discharge reveal that the maximum discharge occurs in the city center of Tabas during the months of June and July 2021. This corresponds to the arid climate conditions of these months, where plant growth is limited, soil cohesion is low, and loose soil particles on the surface are susceptible to wind forces. As a result, these loose particles are easily detached by the wind, contributing to the high levels of suspended load. Regarding the spatial variation of heavy metals in suspended particles, the cumulative concentrations of Mn, Fe, Cu, and Zn are found to be higher in the west, northwest, north, and west directions, respectively. This suggests that these heavy metals are transported and deposited in specific areas within Tabas due to the prevailing wind patterns. In terms of temporal variation, the highest concentrations of Mn and Fe in suspended particles are observed in April 2021, predominantly in the northeast and west directions, respectively. On the other hand, the highest concentrations of Cu and Zn are found in May 2021, with the southwest and northeast directions being the primary deposition areas for each metal, respectively. These findings highlight the spatial and temporal dynamics of suspended load and heavy metal deposition in Tabas, emphasizing the influence of wind patterns and climatic conditions on these processes. Understanding these variations is crucial for assessing the potential risks associated with heavy metal contamination and implementing appropriate mitigation measures in the region.
 Conclusion
The results of this research showed that most contents of the suspended load are entered from the northeast direction into Tabas. In addition, the spatial variation of heavy metals indicated that the concentrations of studied heavy metals (Mn, Fe, Cu, and Zn) in suspended particles, especially in the western, northwestern, and northern in spring, are very high and they can cause carcinogenic effects on human life. Therefore, the management practices should be mostly made in these directions to control or reduce soil erosion and reduce its damage effects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heavy metals
 • Suspended load
 • Wind erosion
 1. Abdollahi, M., & Shahbazi, B. (2005). Removal of pyrite from Tabas coal (Mezino 2) by reverse flotation method. 25th Earth Sciences Meeting. Tehran-Iran. https://civilica.com/doc/94124
 2. Aghanabati, S.A. (2004). Geology of Iran. Geological Survey and Mineral Exploration of Iran Press. Pp. 586. (In Persian)
 3. Chen, H., Teng, Y., Lu, S., Wang, Y., & Wang, J. (2015). Contamination features and health risk of soil heavy metals in China. The Science of Total Environment, 512-513, 143-153. http://org/10.1016/j.scitotenv.2015.01.025.
 4. Dakiky, M., & Khamis, (2002). Selective adsorption of chromium (VI) in industrial wastewater using low cost abundantly available adsorbents. Advanced in Environmental Research, 6, 533-540. https://doi.org/10.1016/S1093-0191(01)00079-X
 5. Fathi, T. (2014). Study of ethnobotany of Tabas region.Sc. Thesis. Payame Noor University branch of Mazandaran. (In Persian)
 6. Ghanavati, N. (2018). Human health risk assessment of heavy metals in street dust in Abadan. Iranian Journal of Health and Environment, 11(1), 63-74. (In Persian with English abstract)
 7. Griffin, D.W. (2007). Atmospheric movement of microorganisms in clouds of desert dust and implications for human health. Clinical Microbiology Reviews, 20(3), 459-477. https://doi.org/10.1128/CMR.00039-06
 8. Hafez Darbani, M., Karimpour, M.H., Malekzadeh Shafaroodi, A., Mazloomi Bajestani, A.R. (2012). Geology, alteration, mineralization and geochemistry of Gazu prospect area, southeast of Tabas. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 20(4),713-726. (In Persian)
 9. Li, J., Okin, G.S., Alvarez, L., & Epstein, H. (2008). Effects of wind erosion on the spatial heterogeneity of soil nutrients in two desert grassland communities. Biogeochemistry, 88(1), 73-88. http://doi.org/10.1007/s10533-008-9195-6.
 10. MacDonald, D.D., Ingersoll, C.G., & Berger, T. (2000). Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 39(1), 20-31. http://doi.org/10.1007/s002440010075.
 11. Mirbagheri, S., Naderi, M., Salehi, M.H., & Mohammadi, J. (2019). Study of soils and aeolians pollution to heavy metals in Shahrekord plain. Journal of Water and Soil Science (Science and Technology of Agriculture and Natural Resources), 23(3), 327-339. (In Persian with English abstract)
 12. Moradi, Q., & Mirzaei, R. (2017). Spatial variability analysis of heavy metals in street dusts of Kashan City. Iranian Journal of Health and Environment, 9(4), 443-456.
 13. Moreno, T., Querol, X., Alastuey, A., Viana, M., Salvador, P., De la Campa, A.S., & Gibbons, (2006). Variations in atmospheric PM trace metal content in Spanish towns: illustrating the chemical complexity of the inorganic urban aerosol cocktail. Atmospheric Environment, 40(35), 6791-6803. http://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.05.074.
 14. Naimabadi, A., Ghadiri, A., Idani, E., Babaei, A.A., Alavi, N., Shirmardi, M., & Goudarzi, G. (2016). Chemical composition of PM10 and its in vitro toxicological impacts on lung cells during the Middle Eastern Dust (MED) storms in Ahvaz, Iran. Environmental Pollution, 211, 316-324. http://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.01.006.
 15. Siyahati Ardakani, Gh.R., Mirsanjari, M., Azimzadeh, H.R., & Solgi, E. (2018). The environmental assessment of some heavy metals in surface soil around pelletizing industries and Ardakan steel. Iranian Journal of Health and Environment 11(3): 449-64. (In Persian with English abstract)
 16. Rajabzadeh, M.A., Ghorbani, Z., Jalalifard, M., & Mohammadzadeh, M. (2015). Geochemistry and assessment of toxic elements recovery in Parvadeh coal mine, Tabas. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 96, 177-188. (In Persian with English abstract)
 17. Solgi, E., & Abdollahi, S. (2022). Investigation of heavy metals contamination in atmospheric deposition of Zahedan city by using pollution indices. Journal of Natural Environmental Hazards, 11(32), 73-86. (In Persian with English abstract)
 18. Wei, X., Gao, B., Wang, P., Zhou, H., & Lu, J. (2015). Pollution characteristics and health risk Assessment of heavy metals in street dusts from different functional areas in Beijing, China. Ecotoxicology and Environmental Safety, 112, 186-192. http://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.11.005.
 19. Yazdi, M. (2004). Geochemical properties of coals in the Mazino deposit, Tabas coalfield, Iran, 32nd international Geological Congress. Florence, Italy, Part2, pp.881. (In Persian with English abstract)
 20. Yazdi, M. (2005). Geological properties of coals in the Mazino deposit, Tabas coalfield, Iran. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions. Turkey, IESCA-2005, pp.173. (In Persian)

 

CAPTCHA Image