تحلیل زمانی- مکانی ابرناکی در ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه جغرافیا. دانشگاه زنجان

چکیده

ابرها را می­توان به عنوان یکی از پیچیده­ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای دستگاه نیوار در شکل­دهی ساختار اقلیمی کرۀ زمین به شمار آورد. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مقدار ابرناکی به لحاظ تغییرات زمانی و مکانی در ایران است که طی یک دورۀ 31 ساله (2021-1991) برای تعداد 93 ایستگاه در پهنۀ ایران به انجام رسیده است. بدین منظور داده­های روزانۀ متغیر ابر از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید و پس از بررسی و پیش­پردازش و تبدیل آنها به مقیاس­های­ سالانه، ماهانه و فصلی، سطح نرمال بودن داده­ها با آزمون­های مختلف آماری از قبیل آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف، لیلیفورس و اندرسون-دارلینگ بررسی شد. سپس براساس توزیع نرمال و غیرنرمال سری­های زمانی ابرناکی جهت تشخیص روند داده­ها از آزمون رگرسیون خطی بر اساس روش کمترین مربعات خطا و آزمون من-کندال در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. نتایج سالانه نشان داد تعداد 50 ایستگاه دارای تغییرات معنادار بوده­اند که جهت این تغییرات در 47 ایستگاه، کاهشی و تنها در 3 ایستگاه، افزایشی بوده است، در سایر ایستگاه­ها هیچ روند معناداری مشاهده نگردید. نتایج ماهانه و فصلی نیز بیانگر روند کاهشی مقدار ابرناکی در ماه­های سرد سال و فصل­های زمستان و بهار و البته فصل پاییز است. همچنین ارتباط بین عوامل مکانی طول و عرض جغرافیایی با مقدار ابرناکی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی گردید که نتایج این آزمون بیانگر همبستگی منفی با طول جغرافیایی و همبستگی مثبت با عرض جغرافیایی است. سپس مقدار ابرناکی و توزیع آن در هر یک از مقیاس­های مورد مطالعه (سالانه، ماهانه و فصلی) در پهنۀ ایران در قالب نقشه نمایش داده شد. بالاترین مقادیر سالانۀ ابرناکی در جنوب و جنوب­غربی دریای خزر در ایستگاه­های رشت، رامسر، بندر انزلی، نوشهر و بابلسر و بعد از آن در مناطق شمال­غرب کشور در ایستگاه­های اردبیل، اهر، تبریز، سراب و ماکو و کمترین مقدار در مناطق جنوب و جنوب­شرق کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial-Temporal Analysis of Cloudiness Across the Iran

نویسندگان [English]

  • A. Gholami 1
  • H. Mir Mousavi, 2
  • M. Jalali 3
  • K. Raispour 3
1 PhD student in University of Zanjan
2 Associate Professor of Geography Department, University of Zanjan
3 Assistant Professor of Geography Department. University of Zanjan
چکیده [English]

Introduction
 Clouds can be considered as one of the most complex and influential variables of the atmosphere system in forming of the climate structure of the earth. When the condensation process takes place at a higher altitude than the earth's surface, it creates clouds. Cloudiness represents the percentage of the atmosphere that is covered by clouds. Clouds, as one of the most complex variables of the climate system, besides changing the energy balance, are also effective in the spatial and temporal distribution of many climate variables. Clouds have a lot of temporal and spatial variability and can affect the climate through many complex relationships and affect the water cycle. The investigation of clouds holds great significance as they serve as the bridge between synoptic systems and the Earth's surface climatic conditions. Any alteration in cloud-related parameters can trigger a domino effect, influencing various other climatic variables. It's worth noting that Iran exhibits a lower average cloud cover of 26%, notably less than the global average of 50%. This places Iran in the category of countries with relatively minimal cloud cover.Hence, possessing insights into the atmospheric cloud cover conditions in Iran becomes imperative for early detection and management of hydroclimatic crises, particularly in the context of water scarcity and drought-related challenges.
 
Data and Methods
In the current research, the cloud data of 93 synoptic meteorological stations of Iran have been used in the daily time period during the statistical period of 1991-2021. The amount of cloudiness is an estimate of the nearest octa (eighth) and values 0 and 8 are completely clear and completely cloudy, respectively. In the present study, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling and Lilliefors test were used to determine the normality of the data at the 95% confidence level for annual, monthly and seasonal scales.
In the subsequent phase, we employed both parametric and nonparametric methods to discern trends within the cloudiness time series. The parametric approach involved a linear regression test based on the least squared error method, while the nonparametric method employed the Mann-Kendall test. These tests allowed us to identify data trends, accounting for both normal and non-normal distributions of cloudiness. Furthermore, we explored the interplay between cloud cover and spatial factors, namely latitude and longitude, employing Pearson's correlation coefficient. This analysis shed light on the relationships between these variables. Conclusively, we created a spatial distribution map depicting the extent of cloudiness across various stations. This mapping allowed us to dissect the temporal-spatial distribution of cloudiness, comprehend alterations in cloud cover, and investigate the contributing factors behind these changes.
 
Results and Discussion
The results of Normality Tests according to the Kolmogorov-Smirnov test showed that all the stations did not have a normal distribution however, during the other two tests, except Arak, Kashan, Sarakhs, Takab, Kahnuj, Ramhormoz and Ramsar, other stations had normal distribution. The tests to determine the trend based on the parametric linear regression test based on the least squares error method showed a decreasing trend in 44 stations and an increasing trend in 3 stations of Ardabil, Qom and Sarab. According to the non-parametric Mann-Kendall test, among the stations without normal distribution, Kahnuj, Ramhormoz and Sarakhs stations have a decreasing trend, and no special trend was observed in other stations. The relationship between the two factors of latitude and longitude with the cloudiness variable using the Pearson correlation coefficient indicates a negative relationship (-0.42) between the cloudiness variable and the longitude factor as the amount of cloudiness in Iran's atmosphere decreases with the increase of latitude. Hwoever, the relationship between cloudiness variable and latitude, a positive relationship (0.75) was obtained as the amount of cloudiness increases with the increase of latitude. The survey of the annual cloudiness map of the stations shows the highest amount of cloudiness is in the South, Southwest and East of Caspian Sea. The lowest amount of annual rainfall was in South and Southeast of Iran. The statistical analysis of annual cloudiness data in Iran showed that the amount of cloudiness in Iran is 27.5%. Examining the normal distribution of monthly and seasonal values indicates the non-normality of the data with the Kolmogorov-Smirnov test, but based on the Lilliefors and Anderson-Darling tests, the winter and spring seasons and the months of December, January, February, April and May had a normal distribution and the autumn and summer seasons and the months of June, July, August, September and October did not have normal distribution. Seasonal and monthly trend with linear regression method shows a decreasing trend in winter and spring seasons and cold months of the year. According to the Mann-Kendall method, there was a decreasing trend in the fall season and no significant trend was observed in the summer season.
 
Conclusion
The purpose of this research was to investigate the temporal and spatial changes of cloudiness in Iran. The results showed a decreasing trend in 47 stations and an increasing trend in only 3 stations and no significant trend was observed in other stations. Also, in monthly and seasonal scales results indicated a decreasing trend in all stations in the cold months of the year and winter, spring and autumn seasons. Examining the relationship between the spatial factors of longitude and latitude with the cloudiness variable using Pearson's correlation coefficient also indicates a negative correlation with longitude and a positive correlation with latitude, and this indicates a large spatial difference in the amount of cloudiness in the country. In general, it can be said that spatial factors (longitude and latitude) were internal factors in the spatial changes of clouds and climatic systems such as Siberian high pressure, sub-tropical high pressure, westerlies system and moisture from the seas of Oman, India and the Persian Gulf and sometimes the Red Sea as external factors were in the temporal changes of clouds. So, cloudiness was a variable that was directly related to other climate variables. Thus, cloud cover was a variable that was directly related to other climatic variables, and its decrease or increase causes the values of elements such as temperature, precipitation, and humidity to change. Therefore, studying this important climate variable and investigating its changes is very important and especially in the discussions of droughts and water crises, it has a special place.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud cover
  • Iran
  • Spatial-Temporal analysis
  • Trend
1- Abakumova, G.M., Feigelson, E.M., Russak, V., & Stadnik, V.V. (1996). Evaluation of long-term changes in radiation, cloudiness, and surface temperature on the territory of the former Soviet Union. Journal of Climate, 9(6), 1319–1327. http://www.jstor.org/stable/26201319
2- Ahmadi, M., Ahmadi, H., & Dadashiroudbari, A. (2018). Assessment of trends and spatial pattern seasonal and annual cloudiness in Iran. Natural Environmental Hazards, 7(15), 239-256. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22111/JNEH.2017.3200.
3- Ahmadi, M., Dadashiroudbari, A., & Ahmadi, H. (2019). Spatiotemporal variations of total cloud cover and cloud optical thickness in Iran. The Earth and Space Physics44(4), 145-164.
4- Ahmadi, M., Dadashiroudbari, A., Nassiri Khuzani, B., & Akbari Azirani, T. (2020). Seasonal changes of liquid clouds in Iran based on data received from MODIS sensor of TERRA satellite. Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 29(113), 7-19. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22131/sepehr.2020.40467
5- Ahmadi, M., Dadashiroudbari, A., Akbari-Azirani, T., & Nasiri-Khuzani, B. (2020). Seasonal and annual segregation of liquid water and ice clouds in Iran and their relation to geographic components and precipitation. Theoretical and Applied Climatology, 140(3-4), 963–982. http://doi.org/10.1007/s00704-020-03131-5
6- Akbari, M., & Nodehi, V. (2015). Analysis of trends in annual and summer rainfall of Golestan Province. Geographical Planning of Space, 5(17), 141-150. (In Persian with English abstract)
7- Alijani, B. (2016). Climate of Iran. Tehran, Payam Noor University.
8- Alipour, Y., Bayat, N., & Osanlu, A. (2022). Detection and analysis of temperature trend at the 1000 hPa level in Iran. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 31(121), 191-203. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22131/sepehr.2022.252778.
9- Asakereh, H. (2004). Spatial change modeling of climatic data (a case study: annual precipitation of Esfahan Province. Geographical Research, 19(3(74)), 213-231. (In Persian with English abstract). https://sid.ir/paper/29965/en
10- Asakereh, H. (2009). Arima modeling for Tabriz city annual temperature. Geographical Research, 24(2 (93)), 3-24. (In Persian with English abstract). https://sid.ir/paper/29858/en.
11- Asakereh, H., Masoodian, S.A., & Tarkarani, F. (2021). A discrimination of roles of internal and external factors on the decadal variation of annual precipitation in Iran over recent four decades (1975-2016). Physical Geography Research Quarterly, 53(1), 91-107. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/jphgr.2021. 304776.1007529
12- Asakereh, H., & Ashrafi, S. (2023). An investigation into trends in frequency and proportion of different durations of various types of extreme precipitation in Iran. Meteorological Applications, 30(1): e2117. https://doi.org/10.1002/met.2117
13- Asamoah, M., & Ansah-Mensah, K. (2020). Temporal description of annual temperature and rainfall in the Bawku area of Ghana. Advances in Meteorology. https://doi.org/10.1155/2020/3402178
14- Barati, G., Ahmadi, M., Mirzaie, E., & Pazhooh, F. (2017). On the analysis of relationship between night cloudiness and warm nights in central Iran. Geography and Environmental Sustainability7(2), 1-11. (In Persian with English abstract)
15- Bijandi, M., Daryabari, S.J., Ranjbar Saadat Abadi, A., & Arbabisabzevari, A. (2022). Invegtigation of extreme precipitation events over northeastern Iran during the period 2001-2020. Meteorology and Atmospheric Science, 4(4), 284-307. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22034/jmas.2022.347475.1176
16- Bodghjamali, J., Javanmard, S., & Tajbakhsh, S. (2020). The estimation of type and amount rainfall using TMI Sensor of TRMM Satellite. Journal of Climate Research1398(37), 38-56. (In Persian with English abstract)
17- Chehreara Ziyabari, T., & Safarrad, T. (2019). Presenting a new index to study heavy and widespread precipitations at southern coast of the Caspian sea during fall. Geography and Regional Development, 17(1), 283-306. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22067/geography. v17i1.72293.
18- Danso, D.K., Anquetin, S., Diedhiou, A., & Adamou, R. (2020). Cloudiness information services for solar energy management in west Africa. Atmosphere, 11(8), 857, 1-18. https://doi.org/10.3390/atmos11080857
19- DelSole, T., & Tippett, M. (2022). Statistical Methods for Climate Scientists. Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/9781108659055
20- Dutton, E.G., Stone, R.S., Nelson, D.W., & Mendonca, B.G. (1991). Recent interannual variations in solar radiation, cloudiness, and surface temperature at the south pole. Journal of Climate, 4(8), 848–858. http://www.jstor.org/stable/26196432
21- Fallahi Khoshji, M., Alijani, B., Hejazizadeh, Z., & Naserzadeeh, M.H. (2017). Spatial patterns of changes in frequency of occurrence and intensity of Pluvial clouds (lower atmosphere) in Iran. Natural Environment Hazards, 6(13), 1-14. (In Persian with English abstract). https://sid.ir/paper/259166/en
22- Fotouhi firoozabad, F., & Malekinejad, H. (2020). Analysis and zonation of maximum 24-hour rainfall of Iran using wakeby distribution and geostatistic technique. Desert Management, 7(14), 75-92. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22034/jdmal.2020.38477.
23- Frotan, M., & Zeynali, B. (2023). Simultaneous effect of NAO and AMO remote bonding indices on temperature and precipitation variability of cities adjacent to Sabalan. Environmental Science Studies, 8(1), 5857-5868. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22034/jess.2022.345519.1802
24- Ghasemifar, E., Farajzadeh, M., Ghavidel Rahimi, Y., & Ali-Akbari Bidokhti, A.A. (2018). Analysis of spatiotemporal variations of cloud fraction based on Geographic characteristics in Iran. Journal of the Earth and Space Physics44(1), 103-124. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22059/jesphys.2017.60302
25- Haghighi, E., Gholizadeh, M. H., Doostkamian, M., & Ghaderi, F. (2017). Nature and structure of the atmospheric circulation in pervasive rains of spring, Iran. Physical Geography Research Quarterly49(3), 523-539. (In Persian with English abstract). https://doi.org /10.22059/jphgr.2017.218909.1006955
26- Halabian, A.H., & Shabankari, M. (2012). The role of subtropical high pressure in the spatial daily precipitation distribution in Iran. Geography and Environmental Sustainability, 1(1), 1-21.
27- Hakimdoust, S.A., Pourzeidi, A.M., & Gerami, M.S. (2017). Showers spatial analysis system in the province Maandaean in geographic information system (GIS). Geographical Data, 26(102), 191-203. (In Persian). https://sid.ir/paper/253261/en
28- Hatami Bahmanbeiglou, Kh., & Movahedi, S. (2018). Seasonal and monthly identification of cloudiness in Iran using cloud product of MODIS/Terra Satellite. Geography and Development, 16(50), 211-230. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22111/gdij.2018.3574
29- Hejazizadeh, Z., Toulabi Nejad, M., Rahimi, A., Bazmi, N., & Bosak, A. (2017). Modeling of spatio-temporal of albedo over Iran. Applied researches in Geographical Sciences, 17(47), 1-17. (In Persian)
30- Jing Lin, Ng., Yap, S. Y., Huang, Y. F., Farhana Md Noh, N. I., Al-Mansob, R., & Razman, R. (2020).Investigation of the best fit probability distribution for annual maximum rainfall in Kelantan River Basin. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 476, 2nd International Conference on Civil & Environmental Engineering, Langkawi, Kedah, Malaysia, 1-9. https://doi.org/10.1088/1755-1315/476/1/012118
31- Karimi, M., Heidari, S., & Rafati, S. (2021). The trend of atmospheric water cycle components (precipitation and precipitable water) in catchments of Iran. Spatial Analysis Environmental Hazards, 8(2) :33-54. (In Persian with English abstract)
32- Kavyani, M.R., & Alijani, B. (2012). Basics of Climatology. Tehran, Samt.
33- Khorshiddoust, A.M., Mofidi, A., Rasouli, A.A., & Azarm, K. (2016). A Synoptic analysis for the occurrence of springtime heavy rainfall in the Northwest of Iran. Natural Environmental Hazards, 5(8), 53-82. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22111/jneh.2016.2783
34- Khosravi, M., Shoja, F., & Pakbaz, H. (2019). A survey on the of the summer precipitation events moisture supply resources of Southeast of Iran. Water Resources Engineering, 12(41), 127-144. (In Persian with English abstract). https://sid.ir/paper/169612/en.
35- Ke-biao, M., Zijin, Y., Zhiyuan, Z., Tongren, X., Xinyi, S., & Chunyu, G. (2019). Changes in global cloud cover based on remote sensing data from 2003 to 2012. Chinese Geographical Science, 20, 306-315. https://doi.org/10.1007/s11769-019-1030-6
36- Kejna, M., Przybylak, P., & Arazny, A. (2012). The influence of cloudiness and synoptic situations on the solar radiation balance in the area of KaffiØyra in the summer seasons 2010-2011. Bulletin of Geography, Physical Geography, 5(1), 77–95. https://doi.org/10.2478/v10250-012-0005-6
37- Kejna, M., Uscka-Kowalkowska, J., & Kejna, P. (2021). The influence of cloudiness and atmospheric circulation on radiation balance and its components. Theoretical and Applied Climatology, 44(3-4), 1-16. https://doi.org/10.1007/s00704-021-03570-8
38- Lashkari, H., & Mohammadi, Z. (2015). The role of Saudi Arabian sub-tropical high pressure on the rainfall systems on south and southwest Iran. Physical Geography Research Quarterly, 47(1), 73-90. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/jphgr.2015.53679.
39- Lashkari, H., & Jafari, M. (2021). Synoptic patterns that determine the trajectory of precipitation systems of Sudanese origin. Spatial Analysis Environmental Hazards, 8(1) :55-78. (In Persian)
40- Lashkari, H., & Mohammadi, F. (2022). Synoptic analysis of the changes trend of the share of systems due to the Sudan low in the cold period of the Persian Gulf coast during 1976-2017. Spatial Analysis Environmental Hazards, 9(3): 1-18. (In Persian)
41- Latif, M. (2011). Uncertainty in climate change projections. Geochemical Exploration, 110, 1-7.
42- Lolis, C.J. (2009). Winter cloudiness variability in the Mediterranean region and its connection to atmospheric circulation features. Theoretical and Applied Climatology, 96, 357-373. https://doi.org/10.1007/s00704-008-0046-0
43- Malekinejad, H., Solaimanimotlagh, M., Jaedaei, A., & Shaterabshouri, S. (2012). Analysis of the precipitation and drought trend variations using Mann-Kendall and Sen Tests in Tehran Province. Nivar, 29(80-81), 43-54. (In Persian with English abstract)
44- Mansouri, Sh., & Dustan, R. (2019). Atmospheric patterns of the continuation of rainfall in the west of Iran. Physical Geography Quarterly, 12, 43, 2019, 141-159. (In Persian)
45- Masoudian, S.A. (2003). Climatic Regions of IRAN. Geography and Development, 1(2), 5-20. (In Persian with English abstract). https://sid.ir/paper/395345/en
46- Masoudian, A., & Kavyani, M.R. (2008). Climatology of Iran. Isfahan, Isfahan University.
47- Masoudian, A. (2012). The climate of Iran. Mashhad, Sharia Toos.
48- Masoodian, S.A. (2022). Asfezary National Gridded Daily Precipitation Data Base (Version 3). Geography and Development, 20(69), 107-127. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22111/gdij.2022.7277
49- Mehta, L., Adam, H.N., & Srivastava, S. (2019). Unpacking uncertainty and climate change from ‘above’ and ‘below’. Regional Environment Change, 19, 1529-1532. https://doi.org.10.1007/s10113-019-01539-y
50- Memarian, M.H., & Daman Afshan, M. (2016). Evaluation of cloudiness prediction resulting from WRF model. Earth and Space Physics, 42(1), 183-196. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22059/jesphys.2016.54494.
51- Mirian, M., Karampur, M., Moradi, M., Ghaemi, H., & Nasiri, B. (2023). Analysis of statistics and anomalies of 50- year rainfall of Iran's satellite stations (period 1960-2010). Applied Research of Geographic Sciences (Geographical Sciences), 23(68), 243-327. (In Persian with English abstract)
52- Mirmousavi, S.H., Jalali, M., Raispour, K., & Jahedi, A. (2022). Analysis of the trend of snowmelt changes in Iran and its impact ability from changes in the Mediterranean wave of westerly winds. Natural Environmental Hazards, 11(34), 101-126. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22111/JNEH.2022.39601.1839
53- Mousavi Baygi, M., & Ashraf, B. (2011). Identification of low cloudiness areas to mapping of regions with high radiation across the country. Water and Soil, 25(3), 665-675. (In Persian with English abstract). http://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9701.
54- Ng, J.L., Yap, S.Y., Huang, Y.F., Noh, N., Al-Mansob, R.A., & Razman, R. (2020). Investigation of the best fit probability distribution for annual maximum rainfall in Kelantan River Basin. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 476. https://doi.org/10.1088/1755-1315/476/1/012118
55- Ohring, G., & Clapp, Ph. (1980). The effect of changes in cloud amount on net radiation at the top of the atmosphere. Atmospheric Sciences, 37(2), 447-454. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1980)037<0447: TEOCIC>2.0.CO;2
56- Panahi, A., Hosseini, S.M.,          Khoramabadi, F., & Ghavibonyad, F. (2021). The study of spatial-temporal changes in the trend of autumn precipitation in Northwest Iran. Climate Change Research, 2(8), 67-82. https://doi.org/10.30488/ccr.2021.320407.1066. (In Persian with English abstract)
57- Pyrgou, A., Santamouris, M., & Livada, I. (2019). Spatiotemporal analysis of diurnal temperature range: effect of urbanization, cloud cover, solar radiation, and precipitation. Climate, 7(7), 89. https://doi.org/10.3390/cli7070089
58- Raispour, K., & Razmi, R. (2020). Estimation of cloudiness in the atmosphere of Iran using multi-angle imaging spectroradiometer (MISR). Iran-Water Resources Research, 16(3), 257-271. (In Persian with English abstract)
59- Rasouli, A.A., Jahanbakhsh, S., & Ghasemi, A.R. (2013). Investigation of spatial and temporal variations of cloud cover in Iran. Geographical Research, 28(3), 85-101. (In Persian)
60- Rezaei, M., & Ghavidel Rahimi, Y. (2016). Analysis of the effect of north Atlantic and Mediterranean Oscillation teleconnection patterns on variations of cloudiness during winter season in Iran. Researches in Earth Sciences, 7(1), 1-15. (In Persian with English abstract)
61- Roradeh, H., & Safarrad, T. (2017). Analysis of Sea-air Temperature Difference on Regional Heavy Precipitation in the Southern Coasts of Caspian Sea during Fall. Physical Geography Research Quarterly, 49(1), 71-83. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22059/jphgr.2017.61580.
62- Russak, V. (2009). Changes in solar radiation and their influence on temperature trend in Estonia (1955–2007). Geophysical Research, 114(1), 1-6. https://doi.org/10.1029/2008JD010613
63- Sadeghi, H., Mohammadi, H., Shamsipour, A.A., & Karimi, M. (2023). Climatic zoning of the southern coastline of the Caspian Sea using multivariate statistical methods. Geography and Environmental Planning, 34(2), 55-74. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22108/gep.2022.127922.1409
64- Sahraiyan, F., Jovanmard, S., Bastan Fard, B., & Sabetghadam, S. (2014). Investigation of the spatial and temporal distribution of cloud cover in the Iranian region during the statistical period of 1981-2010, The 5th regional climate change conference, Tehran, 1-12. https://civilica.com/doc/557318. (In Persian)
65- Schiffer, R.A., & Rossow, W.B. (1983). The International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP): The First Project of the World Climate Research Programme, Bulletin of the American Meteorological Society, 64(7), 779-784. https://doi.org/10.1175/1520-0477-64.7.779
66- Schneider, Stephen H. (1972). Cloudiness as a global climatic feedback mechanism: the effects on the radiation balance and surface temperature of variations in cloudiness. Atmospheric Sciences, 29(8), 1413-1422. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1972)029<1413: CAAGCF>2.0.CO;2
67- Sepadeh, D., Salahi, B., Alijani, B., & Zeynali, B. (2021). A study of the effect of the polar Jet stream on the precipitation of the cold season in Iran. Meteorology and Atmospheric Science, 4(3), 178-192. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342496.1174.
68- Shariepour, Z., & Aliakbari Bidokhti, A. (2011). The effects of cloudiness and total ozone on UV-B radiation in Esfahan region. Iranian Journal of Geophysics, 5(4), 74-88. (In Persian with English abstract)
69- Sharifian, H., & Hazarjaribi, A. (2008). The Principles and Operations of Weather and Climatology from the Perspective of Agriculture. Sabevar, Azhand.
70- Shojaei Moghadam, R., Nasiri, B., & Tahmasebipour, N. (2019). Investigation and analysis of cycles and spatial correlation model of Iranian monthly rainfalls. Geographical Sciences, 18(51), 235-251. https://sid.ir/paper/102313/en. (In Persian with English abstract)
71- Stone, R.S., Dutton, G.E., & DeLuisi, J.J. (1989). Surface radiation and temperature variations associated with cloudiness at the South Pole. Antarctic Journal, 24, 230-232.
72- Tali, PA., Nanda, AA., & Bhat, MM. (2021). Seasonal Spatio-Temporal Variability in Temperature over North Kashmir Himalayas Using Sen Slope and Mann-Kendall Test. Climatology Weather Forecast. Vol. 9 Iss. 5 No.288
73- Wendler, G., Moore, B., Hartmann, B., Stuefer, M., & Flint, R. (2004). Effects of multiple reflection and albedo on the net radiation in the pack ice zones of Antarctica. Geophysical Research: Atmospheres, 109(6), 1-8. https://doi.org/10.1029/2003JD003927
74- Wilks, D.S. (2019). Statistical Methods in the Atmospheric Sciences. Publisher Elsevier.4th Edition.
75- World Meteorological Organization (WMO). (2008). Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. Seventh edition, No. 8, Part I: Measurement of Meteorological Variables, Chapter 15: Observation of Clouds. https://doi.org/10.25607/OBP-1528
76- Zarfeshani, A., & Jahangir, M. H. (2021). The Isfahan values of temperature and precipitation forecast based on two fine scale models Lars_WG and SDSM and Artificial Neural Network Method. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 15(1), 38-49. (In Persian with English abstract). https://doi.org/20.1001.1.20087942.1400.15.1.4.4
77- Zhang, X., Liang, S., Wild, M., & Jiang, B. (2015). Analysis of surface incident shortwave radiation from four satellite products. Remote Sensing of Environment, 165, 186-202. https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.05.015
 
 
CAPTCHA Image