دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 90، مهر و آبان 1402، صفحه 503-657 

مقالات پژوهشی

ارزیابی حجم آب آبیاری و ردپای آب محصولات زراعی و باغی در استان مرکزی

صفحه 503-517

10.22067/jsw.2023.81144.1253

مصطفی گودرزی؛ فریبرز عباسی؛ ابوالفضل هدایتی پور


تحلیل زمانی- مکانی ابرناکی در ایران

صفحه 621-641

10.22067/jsw.2023.82496.1285

آوا غلامی؛ سید حسین میرموسوی؛ مسعود جلالی؛ کوهزاد رئیس پور