نویسنده = هادی افشار
ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1421-1427

10.22067/jsw.v0i0.19255

هادی افشار؛ سید حسین صدرقاین؛ حمید رضا مهرآبادی


اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی 1

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3628

سید حسین صدرقاین؛ مهدی اکبری؛ هادی افشار؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3216

جواد طباطبایی یزدی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ مسعود قدسی؛ هادی افشار