نویسنده = احمد نظامی
اثر تغذیه زیستی و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود کابلی (Cicer arietinum L.)

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 689-701

10.22067/jsw.2021.70395.1054

حسین ایوبی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1415-1425

10.22067/jsw.v0i0.46506

حمید رضا مهرآبادی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ ملیحه احمدی فرد


بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 222-235

10.22067/jsw.v30i1.37317

احمد نظامی؛ مریم جانعلی زاده قزوینی؛ طیبه خیرخواه؛ مرتضی گلدانی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13651

شهربانو طاهرآبادی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی


اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9697

فریده سادات حسینی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف


مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9484

سیدمحمدجواد موسوی؛ سمیه نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ احمد نظامی؛ مریم یوسف ثانی؛ فاطمه کیخاآخر


بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه، دیرهنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1536

آمنه میان آبادی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ احمد نظامی