نویسنده = محمدصادق غضنفری مقدم
مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8523

محمدصادق غضنفری مقدم؛ امین علیزاده؛ محمد موسوی بایگی؛ علیرضا فریدحسینی؛ محمد بنایان اول


بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3623

محمدصادق غضنفری مقدم؛ امین علیزاده؛ مهیار ناصری مقدم؛ محمد موسوی بایگی


بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3252

محمدصادق غضنفری مقدم؛ امین علیزاده؛ مهیار ناصری مقدم؛ علیرضا فریدحسینی