نویسنده = حسین شریعتمداری
تأثیر بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن‌ها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی با گذشت زمان در یک خاک آهکی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 299-312

10.22067/jsw.v32i2.66097

مجید فروهر؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ حسین شریعتمداری؛ کاظم خاوازی


اثر سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1930-1940

10.22067/jsw.v30i6.27813

احمدرضا شیخ حسینی؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی


اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3610

محسن حمیدپور؛ محمود کلباسی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری