نویسنده = محمدجواد امیری
ناپویاسازی کادمیم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتیت تثبیت‌شده با سدیم دودسیل سولفات

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 241-253

10.22067/jsw.v31i1.50713

احمد فرخیان فیروزی؛ محمدجواد امیری؛ حسین حمیدی فر؛ مهدی بهرامی


مدل‌سازی انتقال نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در یک خاک شنی اشباع

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 842-856

10.22067/jsw.v30i3.40589

احمد فرخیان فیروزی؛ حسین حمیدی فر؛ محمدجواد امیری؛ مهدی بهرامی


بررسی ضریب اختلاط عرضی در آبراهه‌های با مقطع مرکب و پوشش گیاهی غیرمستغرق در سیلابدشت

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 857-867

10.22067/jsw.v30i3.40714

حسین حمیدی فر؛ محمدحسین امید؛ مهدی بهرامی؛ محمدجواد امیری