نویسنده = شایسته غلامی
تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9300

شایسته غلامی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی ماکروفون خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7499

شایسته غلامی؛ سید محسن حسینی؛ جهانگرد محمدی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی