کلیدواژه‌ها = ریزمقیاس نمایی
پایش خشکی کشاورزی در مقیاس مزرعه مبتنی بر تصاویر دورسنجی مایکروویو رطوبت خاک

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 301-317

10.22067/jsw.2022.73711.1118

محمد فشائی؛ سیدحسین ثنائی نژاد؛ مرجان قوچانیان


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-14

10.22067/jsw.v30i1.32126

محمد ابراهیم بنی حبیب؛ خدیجه حسنی؛ علیرضا مساح بوانی


استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1123-1132

10.22067/jsw.v0i0.33119

ناهید ولیدی؛ علی نقی ضیائی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری


ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 799-808

10.22067/jsw.v0i0.15232

حسام سیدکابلی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش