کلیدواژه‌ها = منابع آب
درک پیوند آب-غذا-انرژی و مدیریت برای بهره‌وری از منابع آب موجود

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 255-268

10.22067/jsw.v34i2.78589

محمدرضا گودرزی؛ رضا پیریائی؛ میر رحیم موسوی


بررسی کیفیت آب رودخانه بهشت‌آباد با استفاده از شاخص آلودگی Liou و تحلیل مؤلفه اصلی

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 405-417

10.22067/jsw.v0i0.79102

رسول زمانی احمدمحمودی؛ احسان فتحی؛ سمیرا بیاتی؛ پونه قربانی دشتکی


بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 907-918

10.22067/jsw.v0i0.31184

ایمان بابائیان؛ مهدی ضرغامی؛ منصوره کوهی؛ امید بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان