کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع آب
ارزیابی ردپای آب مجازی محصولات زراعی، دامی و نهاده‌های مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 167-178

10.22067/jsw.2021.14826.0

طیبه خلیلی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ هادی رمضانی اعتدالی


مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 523-533

10.22067/jsw.v0i0.29031

احمدعلی کیخا؛ مهدیه مسنن مظفری؛ محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی


به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 282-291

10.22067/jsw.v0i0.24353

خداکرم سلیمی فرد؛ خدیجه مصطفایی دولت آباد