کلیدواژه‌ها = پایداری خاکدانه
تعیین مؤثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 533-544

10.22067/jsw.v31i2.54438

سعیده بردسیری زاده؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علی اصغر بسالت پور؛ پیمان عباس زاده دهجی


تغییر ویژگی‌های شیمیایی خاک در مقابل آتش و شدت‌های مختلف آن

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 302-311

10.22067/jsw.v31i1.52052

حکیمه طایفی؛ رضا عرفانزاده؛ مهدی عابدی


بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین آمار

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1271-1283

10.22067/jsw.v0i0.33460

شکراله اصغری؛ ثریا دیزجقربانی اقدم؛ اباذر اسمعلی


اثرات شوری و سدیمی بودن آب آبیاری بر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13630

حیدر غفاری؛ محمدرضا نیشابوری