کلیدواژه‌ها = کود دامی
تأثیر بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن‌ها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی با گذشت زمان در یک خاک آهکی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 299-312

10.22067/jsw.v32i2.66097

مجید فروهر؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ حسین شریعتمداری؛ کاظم خاوازی


تأثیر مدیریت تلفیقی محصول بر کربن و اشکال نیتروژن خاک

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1093-1107

10.22067/jsw.v31i4.57204

امیرصالح بغدادی؛ مهیار بالازاده؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی


تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی و کود‌دهی بر تودة زنده میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک در زراعت آفتابگردان

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13634

خسرو محمدی؛ غلامرضا حیدری؛ محسن جواهری؛ مجید آقاعلیخانی