تأثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر حاصلخیزی خاک در استان گیلان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خاک های جنگلی استان گیلان به دلیل وجود ماده آلی زیاد و ساختمان قوی دارای شرایط حاصلخیزی مطلوبی می باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثر تبدیل اراضی جنگلی به باغ چای بر خصوصیات حاصلخیزی خاک، در چهار منطقه از استان گیلان که باغ چای و جنگل در مجاورت هم، در یک واحد فیزیوگرافی و با مواد مادری مشابه قرار گرفته اند انجام شد. از هر بخش سه نمونه به روش کاملا تصادفی از عمق 20 سانتی متری سطح خاک برداشته شده و ازت کل، پتاسیم و فسفر قابل دسترس، کلسیم، منیزیم تبادلی و نسبت C/N آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که 10 تا 40 سال پس از تغییر کاربری، مقادیر این عناصر تغییرات معنی داری در سطح یک درصد داشته است، هم چنین اثر منطقه روی این عناصر معنی دار شده است، یعنی در مناطق مختلف، تغییر کاربری اثرات متفاوتی بر خصوصیات مورد مطالعه دارد در صورتی که در نسبت C/N خاک تغییرات معنی داری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Converting Forest to Tea Garden on Soil Fertility in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • B. Shiranpour
  • A. Bahrami
  • M. Shabanpour
چکیده [English]

Due to high organic matter and strong structure, the forest soils in Guilan province are potentially productive. This study was conducted to show the effects of land use change on soil fertility in four different sites in Guilan province where the location of tea garden and forest have the same physiography and parent material. At any site three soil samples with randomly method were collected from a depth of 20cm from the soil surface and total Nitrogen, available Phosphorous and Potassium, exchangeable form of Calcium and Magnesium contents and C/N ratio were measured. The results showed that after 10 – 40 years of the land use change (forest to tea gardens) the amounts of these elements had been significantly reduced (P>0.01). Also the effect of sites on this reduction had been significant,this means that land use change in different sites had various effect on characteristics that were studied. In contrast, C/N ratio didn’t show significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Land Use
  • Soil
  • fertility
  • Forest
  • Tea