نویسنده = مسعود پارسی نژاد
تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 30-40

10.22067/jsw.v30i1.35583

مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همایی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی نژاد


بررسی امکان کاربرد آب شور در آبیاری قطره‌ای در جهت پایداری اراضی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 918-929

10.22067/jsw.v0i0.29932

محمد حسن لی؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پارسی نژاد


تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9485

مجید سلیمانی ننادگانی؛ مسعود پارسی نژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ علیرضا مساح بوانی


برآورد عملکرد گندم و ذرت علوفه ای در شرایط محدودیت توام آبیاری و شوری با استفاده از مدل آگروهیدرولوژیکی SWAP

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7506

حمیده نوری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجید وظیفه دوست


کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3902

محمدجواد نحوی نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد


تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3624

علی شهیدی؛ محمدجواد نحوی نیا؛ مسعود پارسی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


ارزیابی مدل CROPWAT در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1540

هادی رمضانی اعتدالی؛ بیژن نظری؛ علیرضا توکلی؛ مسعود پارسی نژاد


ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1036

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی نژاد؛ مجتبی اکرم