نویسنده = حسین میرسید حسینی
سینتیک و همدمای جذب کادمیم در یک خاک شالیزاری تیمار‌شده با بیوچار پوسته برنج اصلاح‌شده با کلرید منیزیم

دوره 38، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 143-160

10.22067/jsw.2024.86341.1368

بهرام ابوالفضلی بهروز؛ شاهین اوستان؛ حسین میرسید حسینی؛ حسن اعتصامی


بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1460-1472

10.22067/jsw.v0i0.19283

علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ حسین بشارتی؛ غلامرضا ثواقبی؛ آمال آرین


بررسی اثر کاربرد گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف در یک خاک آهکی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13633

صادق نجفی؛ حسین میرسید حسینی؛ ابراهیم علایی


بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1038

فهیمه وهابی ماشک؛ حسین میرسید حسینی؛ مهدی شرفا؛ سهیلا حاتمی