نویسنده = مجتبی رضایی
ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12158

مریم نوابیان؛ محبوبه آقاجانی؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مجتبی رضایی


اثرات دور آبیاری در روش بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7496

کوروش مجد سلیمی؛ سید بابک صلواتیان؛ مجتبی رضایی


تغییرات مصرف آب در مدیریت های مختلف آبیاری و تاثیر آن بر میزان عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3627

مجتبی رضایی؛ محمدکریم معتمد؛ عذرا یوسفی فلکدهی؛ ابراهیم امیری