نویسنده = عبدالرضا اخگر
رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته تحت تأثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1469-1480

10.22067/jsw.v29i6.22822

طیبه پوربافرانی؛ احمد تاج آبادی پور؛ وحید مظفری؛ عبدالرضا اخگر


جذب سطحی کادمیم روی کانی مونت موریلونیت در حضور سیدروفور دسفرال

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13628

محسن حمیدپور؛ حسین شیرانی؛ عبدالرضا اخگر


تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3603

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ امیر لکزیان؛ ابوالفضل غلامحسین پور جعفری؛ عبدالرضا اخگر