نویسنده = مجید افیونی
مدل سازی میزان انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین‌های کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 968-983

10.22067/jsw.v30i3.43689

شهاب احمدی دوآبی؛ مجید افیونی؛ مهین کرمی؛ صفورا مرآتی فشی


اثر گیاهان پیش کاشت بر شکل های شیمیایی مس در ریزوسفر و توده خاک و ارتباط آن با جذب مس بوسیله گندم

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 511-521

10.22067/jsw.v30i2.38982

شهرزاد کبیری نژاد؛ محمود کلباسی؛ امیرحسین خوش گفتارمنش؛ مهران هودجی هودجی؛ مجید افیونی


تاثیر پسماندهای آلی بر خواص شیمیایی خاک و قابلیت جذب عناصر کم مصرف

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 14-23

10.22067/jsw.v0i0.22197

آذین ابطحی؛ مهران هودجی؛ مجید افیونی


توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11215

مریم محسنی سجادی؛ مجید افیونی؛ حسین خادمی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ شمس الله ایوبی


تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390

10.22067/jsw.v0i0.8520

بیژن خلیلی مقدم؛ مجید افیونی؛ احمد جلالیان؛ کریم عباسپور؛ امیراحمد دهقانی


اثر سیدروفور دسفروکسامین بی ((DFO-B بر جذب سرب بوسیله کانی مونت موریلونایت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1389

10.22067/jsw.v0i0.3610

محسن حمیدپور؛ محمود کلباسی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری


اثر سیستم های خاک ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ریشه ذرت

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388

10.22067/jsw.v0i0.1538

حسین شیرانی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ مجید افیونی؛ عباس همت