نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین حد بحرانی آهن برای لوبیا در استان مرکزی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1148-1158

10.22067/jsw.v31i4.57439

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور


2. اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1640-1650

10.22067/jsw.v29i6.35254

محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور