نویسنده = احمد غلامعلی زاده آهنگر
اثر تیمار بذور با نانوذرات تیتانیم معمولی و رنگی بر جذب عناصر و فعالیت آنزیمی

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 51-62

10.22067/jsw.v33i1.67723

حسن میر؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ نوشین میر


تأثیر محلول‌پاشی منابع آهن بر پارامترهای رشد، غلظت آهن و فعالیت برخی آنزیم‌های گیاه سورگوم

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1467-1480

10.22067/jsw.v31i5.64432

صبیره گلشاهی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ نوشین میر؛ مریم قربانی


شناسایی و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های زمین آماری در GIS (مورد مطالعاتی: منطقه میانکنگی؛ سیستان)

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 443-458

10.22067/jsw.v30i2.25950

مسعود هاشمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ ابوالفضل بامری؛ فریدون سارانی؛ ابوالفضل حجازی زاده


مقایسه روش های رگرسیون خطی، زمین آماری و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی کربن آلی در اراضی خشک دشت سیستان

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1250-1260

10.22067/jsw.v0i0.32714

احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ فریدون سارانی؛ مسعود هاشمی؛ اسماء شعبانی


تعیین مهم ترین پارامترهای مؤثر خاک بر فراهمی فسفر در دشت سیستان به روش ارتباط وزنی در شبکه های عصبی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1674-1687

10.22067/jsw.v29i6.39564

حمزه میر؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ اسماء شعبانی


بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 139-150

10.22067/jsw.v0i0.27260

سکینه پورمند؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ عبدالحمید دهواری


تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 795-803

10.22067/jsw.v0i0.26786

احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ بصیرا کرمانی زاده؛ سید کاظم صباغ؛ علیرضا سیروس مهر


اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 1057-1066

10.22067/jsw.v0i0.22872

قدسیه حسینیان رستمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ امیر لکزیان