کلیدواژه‌ها = توزیع مکانی
برآورد مقدار کربن آلی خاک با استفاده از داد‌های طیفی در گستره VIS-NIR-SWIR-TIR

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 567-581

10.22067/jsw.2021.71065.1062

حمید رضا متین فر؛ محبوبه جلالی؛ زهرا دیبایی


ارزیابی احتمال آلودگی آرسنیک در آب زیرزمینی دشت همدان ـ بهار با استفاده از روش‌های زمین آماری

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 874-885

10.22067/jsw.v31i3.53993

مینا توزنده جانی؛ علیرضا سفیانیان؛ نورالله میرغفاری؛ محسن سلیمانی


شناسایی و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از روش های زمین آماری در GIS (مورد مطالعاتی: منطقه میانکنگی؛ سیستان)

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 443-458

10.22067/jsw.v30i2.25950

مسعود هاشمی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ ابوالفضل بامری؛ فریدون سارانی؛ ابوالفضل حجازی زاده