کلیدواژه‌ها = کلزا
بررسی اثر دو نوع پوشش زهکشی بر دبی زهکش های زیرزمینی در مزارع شالیزاری استان مازندران

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 123-130

10.22067/jsw.v0i0.22216

علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی


تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزای بهاره

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14945

علی چراتی آرایی؛ فرید عباس زاده؛ ولی اله رامئه؛ رضا رضایی سوخت آبندانی