دوره و شماره: دوره 31، شماره 5 - شماره پیاپی 55، آذر و دی 1396، صفحه 1525-1278 
پیامد ترکیب‌های درختی مختلف و ویژگی‌های خاک بر جامعه میکروبی خاک

صفحه 1409-1422

10.22067/jsw.v31i5.62819

سمانه تاجیک؛ شمس الله ایوبی؛ جهانگیر خواجه علی؛ شعبان شتایی


یک روش ساده فیزیکی خالص‌سازی سپیولیت

صفحه 1447-1455

10.22067/jsw.v31i5.64071

مهدیه مومن؛ علی رضا کریمی؛ اکرم حلاج نیا؛ پریسا میرحسینی موسوی