دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 52، خرداد و تیر 1396، صفحه 672-434 
اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

صفحه 460-477

10.22067/jsw.v31i3.50980

سیروس صادقی؛ شاهین اوستان؛ نصرت اله نجفی؛ مصطفی ولیزاده؛ حسن منیری‌فر


تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

صفحه 411-421

10.22067/jsw.v31i2.54183

سیده مریم میرابوالقاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ احمد رضا قاسمی؛ محمدرضا نوری امامزاده‌ایی


تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

صفحه 399-410

10.22067/jsw.v31i2.53552

سونیا زبردست؛ سید حسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ منوچهر حیدرپور؛ کارلو گالتیری


تعیین مؤثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار

صفحه 533-544

10.22067/jsw.v31i2.54438

سعیده بردسیری زاده؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علی اصغر بسالت پور؛ پیمان عباس زاده دهجی


اعتبارسنجی بازیابی‌های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس

صفحه 660-672

10.22067/jsw.v31i2.59170

مژده جامعی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ پرویز ایرانژاد