دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 76، خرداد و تیر 1400، صفحه 153-297 
تعیین مؤثرترین ویژگی‌ها به منظور ارزیابی کیفیت خاک در اراضی کشاورزی دشت محمدشهر کرج

صفحه 251-266

10.22067/jsw.2021.15005.0

کورش کمالی؛ غلامرضا زهتابیان؛ طیبه مصباح زاده؛ محمود عرب خدری؛ حسین شهاب آرخازلو؛ علیرضا مقدم نیا