نویسنده = علی شاهنظری
مقایسه راندمان و شاخص بهره‌وری آبیاری پالسی با فشارهای ثقلی در خاک شنی تحت کشت هندوانه

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 205-216

10.22067/jsw.v33i2.70933

مجید عرب فرد؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی


بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 647-660

10.22067/jsw.v32i4.64170

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ ابراهیم امیری


بررسی اثر کم‌آبیاری بخشی ریشه در دورهای آبیاری مختلف بر کارایی مصرف آب و پارامترهای رشد گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 501-516

10.22067/jsw.v32i3.70224

مجتبی چراغی زاده؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی


مقایسه کارائی روش‌های آبیاری کوزه‌ای، قطره‌ای‌ ثقلی و تراوا در محدوده فشارهای ثقلی

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1060-1069

10.22067/jsw.v31i4.60460

مجید عرب فرد؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی


بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 432-442

10.22067/jsw.v30i2.48803

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی


تعیین مناسب ترین عمق آب آبیاری رقم سانته و کلون های جدید سیب‌زمینی در شرایط کم آبیاری

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1114-11107

10.22067/jsw.v0i0.22401

علی قدمی فیروزآبادی؛ محمود رائینی؛ علی شاهنظری


بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 432-440

10.22067/jsw.v0i0.24588

علی شاهنظری؛ علی ضیاءتبار احمدی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی


بررسی اثر دو نوع پوشش زهکشی بر دبی زهکش های زیرزمینی در مزارع شالیزاری استان مازندران

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 123-130

10.22067/jsw.v0i0.22216

علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی


مقایسه پارامترهای بیلان آبی در اراضی شالیزاری سنتی و تسطیح شده شهرستان قائمشهر

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1010-1017

10.22067/jsw.v0i0.15305

علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی