نویسنده = عبدالمجید رونقی
اثر تنظیم کننده های رشد و ماده هیومیکی بر گیاه پالایی نیکل در یک خاک آهکی آلوده به نیکل

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 144-155

10.22067/jsw.v31i1.51798

مهشید شفیق؛ رضا قاسمی؛ عبدالمجید رونقی


اثر کاربرد ورمی‌کمپوست بر کاهش اثر سوء تنش آبی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1607-1619

10.22067/jsw.v0i0.46319

لیلا زارع؛ عبدالمجید رونقی؛ سید علی اکبر موسوی؛ رضا قاسمی


کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1228-1237

10.22067/jsw.v0i0.31586

محبوبه بهرامی نیا؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی


اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر رشد و پارامترهای فیزیولوژیک پایه رافلمون در شرایط تنش کم آبی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 485-494

10.22067/jsw.v0i0.26037

مهدی زارعی؛ زهرا پیمانه؛ عبدالمجید رونقی؛ علی اکبر کامگارحقیقی؛ علیرضا شهسوار


توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9624

مریم زاهدی فر؛ نجفعلی کریمیان؛ عبدالمجید رونقی؛ جعفر یثربی؛ یحیی امام