نویسنده = مهدی شرفا
ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک‌های با بافت متوسط و سبک

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 386-398

10.22067/jsw.v31i2.53472

مهدی زنگی آبادی؛ منوچهر گرجی اناری؛ مهدی شرفا؛ پیمان کشاورز؛ سعید سعادت


رابطه شاخص گنجایش انتگرالی آب با برخی ویژگی های فیزیکی خاک در استان خراسان-رضوی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1192-1201

10.22067/jsw.v30i4.47544

مهدی زنگی آبادی؛ منوچهر گرجی اناری؛ مهدی شرفا؛ سعید خاوری خراسانی؛ سعید سعادت


یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 145-157

10.22067/jsw.v0i0.22223

علی اصغر ذوالفقاری؛ مهدی شرفا؛ محمدحسین محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالحسین هورفر؛ منوچهر گرجی اناری


ایجاد توابع انتقالی جهت بررسی تأثیر کشت درتعیین رطوبت حد ظرفیت مزرعه ونقطه پژمردگی دائم

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1042-1050

10.22067/jsw.v0i0.15324

حسام آریان پور؛ مهدی شرفا؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1390

10.22067/jsw.v0i--.11204

سالومه سیدعلیخانی؛ مهدی شرفا؛ ابوالقاسم توسلی؛ سیده سهیلا ابراهیمی


بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند فرسایش خاک در مراتع نیمه خشک کلات

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1389

10.22067/jsw.v0i0.3894

مهدی زنگی آبادی؛ عبد الصالح رنگ آور؛ حسینقلی رفاهی؛ مهدی شرفا؛ محمدرضا بی همتا


تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگی‌های زودیافت خاک

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1732

محمدرضا نیشابوری؛ مهدی شرفا؛ عبدالمجید لیاقت


بررسی اثرات استفاده از کمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و آب آبشویی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1038

فهیمه وهابی ماشک؛ حسین میرسید حسینی؛ مهدی شرفا؛ سهیلا حاتمی