کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 9
3. اهمیت تصحیح شاخص‌های سرزمین در تعیین کلاس تناسب سرزمین

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 961-972

10.22067/jsw.v34i4.86305

محسن باقری بداغ آبادی


6. پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقایسه با مدل‌های شبکه عصبی ANN و ANFIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده)

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1794-1807

10.22067/jsw.v30i6.40545

مرتضی اکبری؛ احسان رعنایی؛ حسن میرزاخان؛ علیرضا درگاهی؛ محمدرضا جرگه


7. واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1556-1573

10.22067/jsw.v0i0.36954

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی


8. اندازه گیری و شبیه سازی آبشویی نیتروژن نیتراتی بوسیله مدل LEACHN

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 430-439

10.22067/jsw.v0i0.19585

مسعود نوشادی؛ فاطمه مهرابی


9. شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 692-702

10.22067/jsw.v0i0.28081

مرضیه خرمی؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری