دوره و شماره: دوره 30، شماره 5 - شماره پیاپی 49، آذر و دی 1395 

مقالات پژوهشی

تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی

صفحه 1646-1661

10.22067/jsw.v0i0.52030

ستاره شریفی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارایی؛ نسرین قربان زاده


غلظت فلزات سنگین در خاک‌های اراضی فضای سبز شرکت فولاد مبارکه

صفحه 1574-1583

10.22067/jsw.v0i0.35976

وحید مرادی نسب؛ مهران شیروانی؛ شمس الله ایوبی؛ محمدرضا بابایی


بررسی تأثیر مصرف تقسیطی کود اوره بر تلفات نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای

صفحه 1584-1594

10.22067/jsw.v0i0.41254

فرید فیض اله پور؛ مهدی کوچک زاده؛ فریبرز عباسی؛ محمدنبی غیبی؛ رجب چوگان


واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم

صفحه 1556-1573

10.22067/jsw.v0i0.36954

ولی فیضی اصل؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ امیر لکزیان؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ علی خراسانی


ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه

صفحه 1440-1460

10.22067/jsw.v0i0.48161

فرشاد فتحیان؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ سید سعید موسوی ندوشنی