نویسنده = غلامرضا ثواقبی
بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1460-1472

10.22067/jsw.v0i0.19283

علیرضا گلستانی فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ حسین بشارتی؛ غلامرضا ثواقبی؛ آمال آرین


بررسی توزیع کبالت در برخی آلفی سولهای حاوی تجمعات آهن و منگنز

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1171-1180

10.22067/jsw.v1391i0.17037

محمدجواد محبی صادق؛ احمد حیدری؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا ثواقبی


بررسی کارایی روی در ارقام مختلف لوبیای چیتی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13627

محسن بیگی؛ غلامرضا ثواقبی؛ بابک متشرع زاده


برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9337

الهام ملک زاده؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا ثواقبی؛ مهدی زارعی


غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390

10.22067/jsw.v0i0.9373

امیرحسین خوش گفتارمنش؛ الهام السادات رضی زاده؛ حمید رضا عشقی زاده؛ غلامرضا ثواقبی؛ آزاده صدرارحامی؛ داوود افیونی


تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2920

عبدالوهاب سادات؛ غلامرضا ثواقبی؛ فرهاد رجالی؛ محسن فرحبخش؛ کاظم خاوازی؛ مصطفی شیرمردی


کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2930

فرهاد مشیری؛ محمد معز اردلان؛ محمد طهرانی؛ غلامرضا ثواقبی


اثر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و آفتابگردان در یک خاک آلوده

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2281

فاطمه خسروی؛ غلامرضا ثواقبی؛ حسن فرحبخش