نویسنده = حسین دهقانی سانیج
اثر توأم رژیم‌های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه‌ای با سامانه آبیاری قطره‌ای تیپ

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 549-563

10.22067/jsw.v34i3.80916

نادر کوهی چله کران؛ حسین دهقانی سانیج؛ امین علیزاده؛ الهه کنعانی


اثر مدیریت آبشویی بر تغییرات شوری در سیستم آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی (مطالعه موردی: سمنان)

دوره 32، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 879-890

10.22067/jsw.v32i5.71960

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقابزرگی؛ علی اصغر قائمی؛ مسعود نوشادی


ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1339-1348

10.22067/jsw.v0i0.19239

منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ حسین دهقانی سانیج


ارزیابی مرفولوژی ریشة ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1064-1071

10.22067/jsw.v1391i0.16915

صمد اسفندیاری؛ حسین دهقانی سانیج؛ امین علیزاده؛ کامران داوری


واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 886-896

10.22067/jsw.v0i0.15292

امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی گرجی


برآورد تبخیر– تعرق مرجع با استفاده از داده های محدود هواشناسی در شرایط اقلیمی مختلف

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13637

اسعد سلطانی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج


تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1390

10.22067/jsw.v0i0.10244

امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ علی گرجی


اثر سطوح مختلف آب بر کارایی مصرف آب رقم ذرت دانه ای زودرس 302 در روش آبیاری بارانی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1389

10.22067/jsw.v0i0.7509

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ حسین دهقانی سانیج؛ مهدی اکبری؛ سید حسین صدرقاین