نویسنده = کاظم اسماعیلی
ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMS

دوره 36، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 525-539

10.22067/jsw.2022.74417.1129

سعیده پورانتظاری؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ الهه غفاری


کاربست مقایسه‌ای الگوریتم جستجوی موجودات همزیست با الگوریتم‌های فراکاوشی در مدل روندیابی سیلاب

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 365-378

10.22067/jsw.v34i2.85190

سعید خلیفه؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سدهای غیرهمگن با هسته‌ی رسی قایم

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1538-1548

10.22067/jsw.v31i6.50397

سعید صالحی؛ کاظم اسماعیلی


مقایسه اثر الگوی جریان ورودی و شیب آبراهه بر انتقال رسوب بستر در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 286-295

10.22067/jsw.v0i0.21415

اشکان آل بویه؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس


مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بسترهای پیچانرودی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 973-984

10.22067/jsw.v0i0.31261

دل‌آرام هوشمند؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا کشاورزی؛ علیرضا فریدحسینی


بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1200-1214

10.22067/jsw.v1391i0.17049

رامین منصوری؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعید رضا خداشناس


بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1032-1041

10.22067/jsw.v0i0.15322

رضا رستمی جونقانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعید رضا خداشناس


اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14151

عاطفه نژندعلی؛ کاظم اسماعیلی؛ جواد فرهودی


مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1390

10.22067/jsw.v0i0.9702

رضا بدیع زادگان؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی؛ مجتبی صانعی


بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1389

10.22067/jsw.v0i0.3251

فاطمه کوروش وحید؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی؛ امین علیزاده؛ بنیامین نقوی


مدل سازی آزمایشگاهی همزمانی شکست هیدرولیکی سد با ورود سیلاب سریع به مخزن

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2922

بهرام عباسی؛ کاظم اسماعیلی؛ جلیل ابریشمی


مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389

10.22067/jsw.v0i0.2937

کاظم اسماعیلی؛ بنیامین نقوی؛ فاطمه کوروش وحید؛ جعفر یزدی


مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان‌های زلال و رسوبدار

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1388

10.22067/jsw.v0i0.2317

بنیامین نقوی؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس؛ فاطمه کوروش وحید


مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف ا استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1388

10.22067/jsw.v0i0.1734

بنیامین نقوی؛ سعید رضا خداشناس؛ محمود فغفور مغربی؛ کاظم اسماعیلی؛ فاطمه کوروش وحید


مدل پیش بینی بارکف در رودخانه فصلی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1387

10.22067/jsw.v0i22.1020

کاظم اسماعیلی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدمحمود کاشفی پور