نویسنده = حجت احمدی
تأثیر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه بر روند تغییرات تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان رشکان)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 301-316

10.22067/jsw.v34i2.81370

مهدی مطلبیان؛ حجت احمدی؛ امیر رئوف؛ نیک کارترایت


پیش‌بینی گوه‌ی آب شور تحت شرایط پیشروی و پسروی با استفاده از مدل‌های CTRAN/W و SEAWAT

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-27

10.22067/jsw.v32i1.68090

حجت احمدی؛ محمد همتی؛ مهدی مطلبیان


ارزیابی مدل فائو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنشهای محیطی (مطالعه موردی گندم زمستانه)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 481-491

10.22067/jsw.v0i0.20745

وحید رضا وردی نژاد؛ محمد همتی؛ حجت احمدی؛ علی شهیدی؛ بهنام آبابایی


انتخاب شیبهای پایدار دیواره‌های جانبی کانالهای آبیاری

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 603-612

10.22067/jsw.v0i0.26088

حجت احمدی؛ وحیدرضا وردی نژاد؛ محمد همتی


ارزیابی عملکرد زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل SWAP (مطالعه موردی شبکه زهکشی ران بهشهر)

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1257-1267

10.22067/jsw.v1391i0.17068

وحیدرضا وردی نژاد؛ حامد ابراهیمیان؛ حجت احمدی