کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
برآورد تغییرات سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: حوضه پایین دست سد فریمان

دوره 37، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 829-840

10.22067/jsw.2023.83163.1301

علیرضا نوری؛ جواد امیدوار؛ فرشته مدرسی؛ کامران داوری؛ سمیرا نوری؛ علی اسدی


تخمین رسوب با استفاده از مؤلفه‌های مختلف فرسایش

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 365-378

10.22067/jsw.2021.69031.1029

حمزه سعیدیان؛ حمید رضا مرادی


مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک‏های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 478-489

10.22067/jsw.v31i2.53341

محمود انجوی نژاد؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی


تعیین مؤثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 533-544

10.22067/jsw.v31i2.54438

سعیده بردسیری زاده؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ علی اصغر بسالت پور؛ پیمان عباس زاده دهجی


برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 112-126

10.22067/jsw.v31i1.58343

یاور پورمحمد؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیائی؛ محمد بنایان اول


تعیین عوامل مؤثر در رخداد فرسایش خندق پنجه ای در حوزه آبخیز آق امام(2)

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1978-1992

10.22067/jsw.v30i6.42860

مریم محمدابراهیمی؛ محمدرضا جوادی؛ مهدی وفاخواه


بررسی اثر کاربری اراضی در مدل هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی مخزن

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 377-391

10.22067/jsw.v30i2.39841

احمد فاخری فرد؛ وحید نورانی؛ فائقه نیازی


تأثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر حاصلخیزی خاک در استان گیلان

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 826-831

10.22067/jsw.v0i0.15286

بهارک شیرانپور؛ امیر بهرامی؛ محمود شعبانپور


روندیابی تغییرپذیری مکانی کربن آلی خاک در کاربری‌‌های مختلف یک حوزه نیمه خشک

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13644

یحیی پرویزی؛ منوچهر گرجی اناری؛ محمدحسین مهدیان؛ محمود امید