دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 63، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 203-1 
تعیین تابع تولید و ضریب حساسیت دو رقم پنبه (گلستان و ب557)

صفحه 13-22

10.22067/jsw.v33i1.26803

صالح مهموم سالکویه؛ ابوطالب هزارجریبی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ مهدی ذاکری نیا


بررسی وضعیت جریان آب در دریاچه هفت برم با استفاده از فناوری تکه‌نگاری صوتی

صفحه 23-35

10.22067/jsw.v33i1.72706

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی افتخاری؛ علیرضا کاوسی حیدری؛ سینا ابوالحسینی


بررسی تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد گل محمدی (مطالعه موردی شهرستان بردسیر، استان کرمان)

صفحه 163-179

10.22067/jsw.v33i1.75236

مرتضی بهمنی؛ جهانگرد محمدی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ حمیدرضا متقیان؛ کرامت اله سعیدی


مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت

صفحه 191-203

10.22067/jsw.v33i1.76462

حدیثه رحمانی؛ امیر لکزیان؛ علی رضا کریمی؛ اکرم حلاج نیا