دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 65، مرداد و شهریور 1398، صفحه 501-379 
بررسی تأثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک

صفحه 417-430

10.22067/jsw.v0i0.72579

محمدرضا دلالیان؛ فاطمه ذبیحی؛ انورالسادات پاک نژاد؛ مینا خوشخوان