دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391 
بررسی اثر تراکم بر ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لوم

10.22067/jsw.v0i0.13650

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ غلامحسین حق نیا؛ یعقوب منصوری