دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 228-1 
5. تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

صفحه 59-72

10.22067/jsw.v32i1.63419

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی؛ رضا ابراهیمی گسکرئی؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


9. پاسخ برخی شاخص‌های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی ‌و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

صفحه 113-126

10.22067/jsw.v32i1.66383

اسماعیل اسفندیاری اخلاص؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ جواد حمزه ئی؛ علی اکبر صفری سنجانی


10. تثبیت سرب در یک خاک آهکی با استفاده از اصلاح‌کننده‌های آلی و معدنی

صفحه 127-142

10.22067/jsw.v32i1.67489

سمیه سفیدگر شاهکلایی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ فرهاد خرمالی؛ اسماعیل دردی پور