دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 228-1 
تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

صفحه 59-72

10.22067/jsw.v32i1.63419

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی؛ رضا ابراهیمی گسکرئی؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


تثبیت سرب در یک خاک آهکی با استفاده از اصلاح‌کننده‌های آلی و معدنی

صفحه 127-142

10.22067/jsw.v32i1.67489

سمیه سفیدگر شاهکلایی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ فرهاد خرمالی؛ اسماعیل دردی پور