دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 60، مهر و آبان 1397، صفحه 848-646 

مقالات پژوهشی

بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

صفحه 647-660

10.22067/jsw.v32i4.64170

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ ابراهیم امیری


شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک و گیاه توسط مدل CERES-Wheat

صفحه 691-707

10.22067/jsw.v32i4.70443

فرزاد مندنی؛ بابک غلامی؛ علیرضا باقری؛ غلامرضا محمدی