دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 83، مرداد و شهریور 1401، صفحه 319-420