نویسنده = فایز رئیسی
پاسخ کرم خاکی Eisenia fetida به تنش شوری و آلودگی سرب در خاک تیمار شده با کود گاوی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1355-1370

10.22067/jsw.v31i5.61802

مینا نظری زاده؛ فایز رئیسی؛ حمیدرضا متقیان


اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 880-891

10.22067/jsw.v30i3.41169

هانیه جعفری وفا؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ زهره کریمی


ارزیابی ناپایداری مواد آلی (Ripening) خاک‌های آلی (هیستوسولز) جنوب غربی شهرکرد

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1204-1216

10.22067/jsw.v0i0.30852

جواد گیوی؛ فایز رئیسی؛ فرشته دهقانی


جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1238-1249

10.22067/jsw.v0i0.32309

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی؛ فرزانه نیکوخواه


ارزیابی کارآیی شش رقم آفتابگردان در استخراج گیاهی سرب از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 596-604

10.22067/jsw.v0i0.26830

محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی


ارزیابی تعدادی از عصاره گیرهای شیمیایی در برآورد فسفر قابل استفاده لوبیا

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 113-122

10.22067/jsw.v0i0.22213

طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی


تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1492-1504

10.22067/jsw.v0i0.19286

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین‌پور؛ جهانگرد محمدی؛ فایز رئیسی


زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام مسن به روشﻫﺎی افزایش بیولوژیک و گیاه پالایی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 908-921

10.22067/jsw.v0i0.15295

سعیده رجایی؛ فایز رئیسی؛ سید مهدی سیدی