دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1390 

مقالات پژوهشی

1. content

10.22067/jsw.v0i0.9489

احد فعالیان


9. غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش

10.22067/jsw.v0i0.9373

امیر حسین خوشگفتارمنش؛ الهام السادات رضی زاده؛ حمید رضا عشقی زاده؛ غلامرضا ثواقبی؛ آزاده صدرارحامی؛ داوود افیونی


14. ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک

10.22067/jsw.v0i0.9387

علیرضا سپهوند؛ مجید طایی سمیرمی؛ سیّدخلاق میرنیا؛ حمیدرضا مرادی


18. مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده

10.22067/jsw.v0i0.9484

محمد جواد موسوی؛ سمیه نظامی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ احمد نظامی؛ مریم یوسف ثانی؛ فاطمه کیخاآخر


19. تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر)

10.22067/jsw.v0i0.9485

مجید سلیمانی ننادگانی؛ مسعود پارسی نژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ علیرضا مساح بوانی