دوره و شماره: دوره 34، شماره 5 - شماره پیاپی 73، آذر و دی 1399، صفحه 1202-1003 
بررسی تأثیر بایوچارهای مهندسی شده بر سینتیک واجذب سرب در خاک آهکی آلوده

صفحه 1109-1124

10.22067/jsw.v34i5.86783

زهرا دیانت مهارلویی؛ مجید فکری؛ مجید محمود آبادی؛ اسما سلجوقی؛ مجید حجازی مهریزی


الگوهای کاربردی جدید برآورد میانگین دمای روزانه در نواحی مختلف اقلیمی ایران

صفحه 1141-1156

10.22067/jsw.v34i5.76165

بهاره میرکماندار؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ محبوبه فرزندی