نمایه نویسندگان

آ

 • آستارایی، آستارایی بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • آقابابائی، فاطمه تجزیه‌پذیری برخی پسماندهای گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی، و فعالیت آنزیمی خاک [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • آقاجانی، محبوبه ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • آقاشریعتمداری، زهرا واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه)) [دوره 25، شماره 4، 1390]

ا

 • ابراهیمی، سیده سهیلا بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • ابراهیمی، کیومرث بررسی اثرتغییراقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • ابراهیمی، لیلا استفاده از روش بلوک‌سازی اصلاح شده در برآورد جریان زیست محیطی(مطالعه موردی: رودخانه گمبرچای) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ابوالحسنی زراعتکار، ابوالحسنی زراعتکار سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اثمری، اثمری پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما و بارش ایران در دهه های آینده با الگوی MAGICC-SCENGEN [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اجتهادی، حمید مطالعه و بررسی برهمکنش‌های متقابل سیانوباکتری‌های موجود در شالیزارهای درگز [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • احمدی، حجت بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش تعیین نوع جریان آب منفذی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • احمدی، حجت برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • احمدی، حسن مقایسه مقادیر توان حمل ماسه برآورد شده به دو روش سرعت های لحظه ای و روش کلاسهای سرعت فرایبرگر با استفاده از نرم افزارگلماسه نما (مطالعه موردی: جاسک و کرمان) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • احمدی، عبدالرضا ارزیابی اثرات روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اخگر، اخگر سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اسحاقی، علی کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • اسدی رحمانی، هادی مطالعه تاثیر سویه‌های مختلف باکتری‌های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اسفندیار‎پور بروجنی، عیسی نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اسفندیارپور بروجنی، عیسی کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • اسفندیارپور بروجنی، عیسی بررسی کارایی دو سامانه ی رده بندی آمریکایی و جهانی در ارتباط با طبقه بندی خاک های شور استان کرمان [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • اسکندری، علی مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اسماعیلی، کاظم مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • اشرف، بتول شناسایی مناطق با کم ترین میزان ابرناکی به منظور پهنه بندی نواحی پرتابش کشور [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • اشرف، بتول پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • اشرف، بتول پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی‌شبیه‌سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • اشرف صدرالدینی، علی استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • اصغری، شکراله اثرات لجن فاضلاب پتروشیمی تبریز بر کربن آلی، شاخص های پایداری خاکدانه و حدود پایایی یک خاک منطقه نیمه خشک [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • اعظمی، امیر تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • اعظمی، امیر واکاوی نیازهای آموزشی بهره‌برداران سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • افشار، افشار تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • افیونی، افیونی تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • افیونی، داوود غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • افیونی، مجید توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • اکبری، محمود اثر حذف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم رقم الوند (مطالعه موردی: همدان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • اکبری، مرتضی ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنوب شهرستان نیشابور) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اکبری، مهدی اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • اکبری، مهدی برآورد میزان تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف با استفاده از سنجش از دور [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • اله ایوبی، شمس توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • اله ایوبی، شمس اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • امام، یحیی توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • امامی، حجت بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • امامی، حجت تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • امامی، حجت تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج ORYZA2000در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن(واسنجی و اعتباریابی) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • امیری، ابراهیم ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در بادام‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • امیری تکلدانی، ابراهیم تعیین روابط گرادیان هیدرولیکی بحرانی و دبی انتقال رسوبات غیر‌چسبنده در سدهای پاره سنگی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • امینی، احسان ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • انتظامی، الهام بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • انصاری، حسین ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • انصاری، حسین مقایسه تبخیر- تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • انصاری، حسین استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • ایران نژاد، پرویز ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ایران نژاد، پرویز واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه)) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • ایزدی دربندی، ابراهیم مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • ایوبی، شمس اله کاربرد مدل های رگرسیونی در پیش بینی کلاس خاک در بخشی از مناطق ایران مرکزی (منطقه زرند کرمان) [دوره 25، شماره 6، 1390]

ب

 • باغانی، جواد اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • باقری بداغ آبادی، محسن کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • باقری محققی، باقری محققی مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • بدیع زادگان، رضا مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • بدیعی نامقی، سید حمزه ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنوب شهرستان نیشابور) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • برزگر، عبدالرحمن بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • برزگر، عبدالرحمن بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • بستانی، عبدالامیر بررسی ظرفیت تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاک‌های زیر‌کشت نیشکر خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • بشارت، سینا برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • بناکار، بناکار ارزیابی تاثیر شاخصهای اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روشهای آنالیز طیفی سری های زمانی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • بنایان اول، بنایان اول مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • بنایان اول، محمد ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج ORYZA2000در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن(واسنجی و اعتباریابی) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بنایان اول، محمد مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بنایان اول، محمد بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بهدانی، محمدعلی بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بهشتی آل آقا، علی تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص‌های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • بیات ورکشی، مریم ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • بیاری، آتنا مطالعه تاثیر سویه‌های مختلف باکتری‌های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • بیگی هرچگانی، حبیب الله کیفیت برازش چند مدل‌ تجربی منحنی رطوبتی به خاک‏های شهرستان لردگان از استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 3، 1390]

پ

 • پارسا، مهدی اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • پارسا، مهدی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • پارسی نژاد، مسعود تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پارسی نژاد، مسعود تأثیر زهکش‏های جمع‌کننده‌ در کاهش ضریب زهکشی (مطالعه موردی: واحد کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • پارسی نژاد، مسعود تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه‌آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای-کرج) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • پاشازاده، پاشازاده ارزیابی عملکرد توزیع آب در شرایط مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرولیکیCANALMAN [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • پرویز، لاله ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • پناهی، مهدی ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • پوربخشیان، سمیه مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • پورمندگاری مهرجردی، مریم مطالعه و بررسی برهمکنش‌های متقابل سیانوباکتری‌های موجود در شالیزارهای درگز [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • پیرمرادیان، نادر واسنجی یک مدل ساده (VSM) جهت پیش بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب و نیتروژن [دوره 25، شماره 2، 1390]

ت

 • تبریزی، تبریزی ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • تشکری، عسکری تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • تهرانی‌فر، علی تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • توسلی، ابوالقاسم بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • تومانیان، نورایر کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) [دوره 25، شماره 5، 1390]

ث

 • ثابت سرورستانی، علی واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ثنایی نژاد، سید حسین برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ثنایی نژاد، سید حسین بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • ثواقبی، غلامرضا غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • ثواقبی، غلامرضا بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • ثواقبی، غلامرضا بررسی پاسخ‌های آفتابگردان به سمیت کادمیوم و سرب با کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه در یک خاک آهکی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • ثواقبی فیروزآبادی، غلامرضا برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • ثواقبی فیروزآبادی، غلامرضا بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • ثواقبی فیروزآبادی، غلامرضا بررسی ظرفیت تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاک‌های زیر‌کشت نیشکر خوزستان [دوره 25، شماره 5، 1390]

ج

 • جعفری، اعظم کاربرد مدل های رگرسیونی در پیش بینی کلاس خاک در بخشی از مناطق ایران مرکزی (منطقه زرند کرمان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • جلالی، محبوبه کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • جلالی، وحیدرضا ارائه مدلی غیرپارامتریک برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش k- نزدیکترین همسایه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • جلالیان، جلالیان تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • جلیلی، حمیدرضا تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • جلینی، محمد بررسی اثر سطوح مختلف آب و مالچ پلاستیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره ای سطحی و زیر‌سطحی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • جهانی، جهانی ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • جوادی، تیمور بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 25، شماره 5، 1390]

چ

 • چوکان، رجب تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت [دوره 25، شماره 6، 1390]

ح

 • حاج‌عباسی، محمد‌علی توزیع کربن آلی، نیتروژن و کربوهیدرات‌ها در خاک‌دانه‌های اراضی بیابانی و کشاورزی مرکز ایران [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حاج محمدنیا قالی باف، کمال اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حبیب نژاد روشن، حبیب نژاد روشن کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • حجام، سهراب بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • حسامی کرمانی، مسعودرضا مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حسن اقلی، علیرضا تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حسن زاده خیاط، محمدحسن مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حسنی، عباس بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • حسین‌زاده دلیر، علی تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • حسینی، سید محسن تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • حسینی، فریده سادات اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حق‌نیا، غلامحسین مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حق‌نیا، غلامحسین بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • حق نیا، غلامحسین اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حق نیا، غلامحسین تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حق نیا، غلامحسین تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حق نیا، غلامحسین تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • حمزه‌زاده، مریم بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • حمزه‌نژاد تقلیدآباد، رقیه جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • حیدری، علیرضا تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت [دوره 25، شماره 6، 1390]

خ

 • خادمی، حسین توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • خادمی، حسین اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • خادمی، حسین کاربرد مدل های رگرسیونی در پیش بینی کلاس خاک در بخشی از مناطق ایران مرکزی (منطقه زرند کرمان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • خادمی، معصومه منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • خاکی پور، خاکی پور جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی باکتری های ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم ACC دآمیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • خاوازی، خاوازی جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی باکتری های ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم ACC دآمیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • خدائیان، ناهید تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • خداوردی‌لو، حبیب جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • خداوردی‌لو، حبیب جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • خزاعی، حمیدرضا مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • خلقی، خلقی مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • خلقی، مجید ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • خلقی، مجید بررسی اثرتغییراقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • خلیلی، محمدعلی واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه)) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • خوشگفتارمنش، امیر حسین غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]

د

 • دائم پناه، راضیه تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • دانش، شهناز ارزیابی پتانسیل تأمین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • داودی، محمد حسین آنالیز کمی جذب سطحی فسفات بر روی هیدروکسید آهن گئوتایت (α-FeOOH): اثر pH و سطح ویژه [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • داودی، محمدهادی تعیین روابط گرادیان هیدرولیکی بحرانی و دبی انتقال رسوبات غیر‌چسبنده در سدهای پاره سنگی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • داوری، کامران ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • داوری، کامران پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • داوری، کامران ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • داوری، کامران پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی‌شبیه‌سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • داوری، کامران مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • داوری، مسعود مدلی نوین برای گیاه‌پالایی توأمان نیکل و کادمیم از خاک های آلوده بر مبنای توابع ضرب پذیر عملکرد [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • دردی پور، اسماعیل بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • درویش پسند، زهرا بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • دریائی، مهدی بررسی تاثیر افزایش ماسه بادی و آهک بر روی خصوصیات مقاومتی خاکهای رسی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • دهقانی، امیر احمد بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • دهقانی، دهقانی تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • دهقانی، محسن بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • دهقانی سانیج، حسین واکاوی نیازهای آموزشی بهره‌برداران سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • دهقانی سانیچ، حسین تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه [دوره 25، شماره 4، 1390]

ذ

 • ذکائی، محمود مطالعه و بررسی برهمکنش‌های متقابل سیانوباکتری‌های موجود در شالیزارهای درگز [دوره 25، شماره 6، 1390]

ر

 • رئیسی، رئیسی اثر همزمان تلقیح کرم خاکی(Lumbricus terrestris L.) و کاربرد مواد آلی مختلف بر تغییرات زمانی فعالیت آنزیمی یک خاک لوم آهکی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • رئیسی، رئیسی نقش کمپوست در تعدیل اثرات کادمیم بر تنفس و بیوماس میکروبی، و فعالیت فسفاتازهای خاک [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • رئیسی، فایز تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص‌های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رئیسی، فایز تجزیه‌پذیری برخی پسماندهای گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی، و فعالیت آنزیمی خاک [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • راهنمائی، رسول آنالیز کمی جذب سطحی فسفات بر روی هیدروکسید آهن گئوتایت (α-FeOOH): اثر pH و سطح ویژه [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • راهنمایی، رسول کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رجبی، بهاره جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • رحمتی، ابوذر بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • رحیمی، حسن بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش تعیین نوع جریان آب منفذی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • رحیمی زاده، مجید بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • رزازی، عارفه تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رسولی صدقیانی، میرحسن تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کودهای دامی در معدنی‌شدن نیتروژن و خصوصیات ریزوسفری [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • رسولی صدقیانی، میرحسن جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • رضائیان زاده، الیاس واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • رضاپور، سالار جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • رضایی، دانیال مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رضایی، مجتبی ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج ORYZA2000در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن(واسنجی و اعتباریابی) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رضایی، مجتبی ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • رضایی، یوسف تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رضی زاده، الهام السادات غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • رعنایی، احسان ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنوب شهرستان نیشابور) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • رمضان زاده، فرشته تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رمضانی، نوشین بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • رمضانی، یوسف بررسی میزان تأثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • روانبخش، محمد حسین اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رونقی، عبدالمجید توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه [دوره 25، شماره 3، 1390]

ز

 • زارع ابیانه، حمید ارزیابی مدل های هوشمند عصبی و تجربی در تخمین رواناب سالانه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • زارع ابیانه، حمید برآورد میزان تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف با استفاده از سنجش از دور [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • زارع فیض آبادی، احمد بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • زارعی، مهدی برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • زاهدی فر، مریم توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • زحمتکش، محبوبه ارزیابی عملکرد تعدادی از شبکه‌های آبیاری جهان با استفاده ازشیوه مقایسه‌ای و تحلیل داده‌کاوی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • زرافشانی، کیومرث تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • زرافشانی، کیومرث واکاوی نیازهای آموزشی بهره‌برداران سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • زرین فر، سجاد ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • زرین فر، سجاد مقیاس سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از مفهوم محیط های نامتشابه [دوره 25، شماره 6، 1390]

س

 • سبزی پرور، علی اکبر تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از آزمون من-کندال و اسپیرمن در مناطق خشک ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سبزی پرور، علی اکبر بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • سپهر، ابراهیم تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کودهای دامی در معدنی‌شدن نیتروژن و خصوصیات ریزوسفری [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سپهوند، علیرضا ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سپهوند، هانیه بررسی توزیع شکل های مختلف روی و ارتباط آن ها با ویژگی های خاک در شماری از خاک-های آهکی استان لرستان [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • سروش، عباس بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش تعیین نوع جریان آب منفذی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • سلاح‌ورزی، یحیی تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • سلیمانی، علی بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن ارقام کلزای پاییزه [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • سلیمانی ننادگانی، مجید تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سنجری، صالح نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • سهرابی، تیمور بررسی آزمایشگاهی ﺗﺄثیر زئولیت بر رفتار خاک های شالیزاری منطقه گیلان در مراحل بروز ترک در حالت آبیاری تناوبی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • سیاری، نسرین مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سیدعلیخانی، سالومه بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • سیف، زهرا برآورد میزان تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف با استفاده از سنجش از دور [دوره 25، شماره 4، 1390]

ش

 • شادمانی، مجتبی تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از آزمون من-کندال و اسپیرمن در مناطق خشک ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شاهدی، شاهدی کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • شایان نژاد، محمد بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شرفا، مهدی بررسی اثر رشد گیاهان در تراکم‌های مختلف بر پاک‌سازی هیدروکربن‌های نفتی خاک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • شرفاء، مهدی بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شریعتی، مهرداد بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شفاعی بجستان، شفاعی بجستان بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • شکری واحد، حسن ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شمس، شیده واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • شهاب آرخازلو، حسین تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شهاب آرخازلو، حسین تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • شور، محمود تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • شیرمحمدی علی اکبر خانی، زهرا مقایسه تبخیر- تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان [دوره 25، شماره 3، 1390]

ص

 • صادقی، سیّدحمیدرضا تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • صادقی، مرتضی ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • صالحی، محمدحسن کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • صالحی، معصومه تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • صانعی، مجتبی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • صدرارحامی، آزاده غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • صدرقاین، سید حسین اثر سه سیستم آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارائی مصرف آب فلفل [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • صمدی، عباس اثر زراعت مستمر روی خصوصیات جذب فسفر در برخی از خاک‌های آهکی شمال‌غرب کشور [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • صمدی، عباس جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • صیاد، غلام‌عباس بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • صیاد، غلامعباس بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای [دوره 25، شماره 4، 1390]

ط

 • طالعی، محمد تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • طاهرآبادی، شهربانو ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی اسفرزه ( ovatelantago P) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در شرایط تنش رطوبتی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • طاهری، طاهری بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • طاهری‌زاده، سلمان بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • طایی سمیرمی، مجید ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • طباطبائی، سید حسن بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • طباطبائی، سید حسن تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • طباطبایی، سمیرا سادات تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • طوفانی، پریوش پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک(مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) [دوره 25، شماره 5، 1390]

ظ

 • ظریف معظم، ملیحه سادات تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ظهیری، عبدالرضا تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی [دوره 25، شماره 6، 1390]

ع

 • عباسپور، عباسپور تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • عباسی، نادر بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر کنترل فرسایش بادی خاک‌ها [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عبدزاد گوهری، علی ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در بادام‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • عبدشریف اصفهانی، محسن استفاده از روش بلوک‌سازی اصلاح شده در برآورد جریان زیست محیطی(مطالعه موردی: رودخانه گمبرچای) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عبقری، هیراد برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • عراقی‌نژاد، شهاب بررسی اثرتغییراقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • عراقی نژاد، شهاب تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عراقی نژاد، شهاب ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عساکره، حسین بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • عسگری، احسان تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عسگری، محمدرضا تأثیر زهکش‏های جمع‌کننده‌ در کاهش ضریب زهکشی (مطالعه موردی: واحد کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عسگری، معصومه تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عشقی زاده، حمید رضا غربال ارقام مختلف گندم بهاره از لحاظ تحمل به کمبود روی با استفاده از شاخص‌های مختلف تنش [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عطایی آشتیانی، عطایی آشتیانی مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • علیخانی، حسینعلی برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • علیخانی، علیخانی ارزیابی کمی و کیفی توان تولید هورمون اکسینی (IAA) توسط برخی از سویه‌های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • علیزاده، امین مقایسه تبخیر- تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • علیزاده، امین تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • علیزاده، امین تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • علیزاده، امین مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • علیزاده، امین بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • علیزاده، امین ارزیابی پتانسیل تأمین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • علیزاده، امین بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی استان‌های خراسان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • علیزاده، علیزاده مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • علیزاده، مریم بررسی آزمایشگاهی ﺗﺄثیر زئولیت بر رفتار خاک های شالیزاری منطقه گیلان در مراحل بروز ترک در حالت آبیاری تناوبی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • عمادی، علیرضا مدل ریاضی واسنجی خودکار روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوبات در مخازن سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عمادی، علیرضا منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی [دوره 25، شماره 5، 1390]

غ

 • غلامی، احمد مطالعه تاثیر سویه‌های مختلف باکتری‌های محرک رشد ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر خصوصیات رشد و عملکرد ذرت [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • غلامی، شایسته تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • غلامی، علیرضا واسنجی یک مدل ساده (VSM) جهت پیش بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب و نیتروژن [دوره 25، شماره 2، 1390]

ف

 • فاخری فرد، احمد پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک(مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • فتحی، پرویز بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر کارایی مصرف آب در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • فتحیان، شیما تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • فتحی مقدم، منوچهر بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • فتوت، امیر اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • فتوت، فتوت بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فرپور، محمد نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • فرپور، محمدهادی بررسی کارایی دو سامانه ی رده بندی آمریکایی و جهانی در ارتباط با طبقه بندی خاک های شور استان کرمان [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • فرزانگان، زهره بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • فرزانه، اکرم تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • فرسادی‌زاده، داوود تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • فرقانی، اکبر بررسی توزیع شکل های مختلف روی و ارتباط آن ها با ویژگی های خاک در شماری از خاک-های آهکی استان لرستان [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • فرید حسینی، فرید حسینی مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فریدحسینی، علیرضا مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • فعالیان، احد جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی باکتری های ریزوسفری دارای توان تولید آنزیم ACC دآمیناز در کاهش اثرات تنش شوری بر رشد کلزا [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بستر بر ضریب زبری مانینگ [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد ارزیابی کمی و کیفی توان تولید هورمون اکسینی (IAA) توسط برخی از سویه‌های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما و بارش ایران در دهه های آینده با الگوی MAGICC-SCENGEN [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیترات از آب شرب با استفاده از نانو ذرات دو فلزی آهن/مس [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد مقایسه برخی از شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف اراضی در حوزه مرغملک، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد ارزیابی عملکرد توزیع آب در شرایط مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرولیکیCANALMAN [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد ارزیابی تاثیر شاخصهای اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روشهای آنالیز طیفی سری های زمانی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد اثر همزمان تلقیح کرم خاکی(Lumbricus terrestris L.) و کاربرد مواد آلی مختلف بر تغییرات زمانی فعالیت آنزیمی یک خاک لوم آهکی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد نقش کمپوست در تعدیل اثرات کادمیم بر تنفس و بیوماس میکروبی، و فعالیت فسفاتازهای خاک [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد تخمین مقاومت برشی خاک با استفاده از توابع انتقالی و توابع پیش بینی فضایی خاک [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فعالیان، احد content [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • فعالیان، احد استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • فغفور‌مغربی، محمود مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش کانال‌های آبیاری با بستر موج‌دار [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • فلاح‌زاده، جابر توزیع کربن آلی، نیتروژن و کربوهیدرات‌ها در خاک‌دانه‌های اراضی بیابانی و کشاورزی مرکز ایران [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • فیضیان، محمد ارزیابی اثرات روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبی [دوره 25، شماره 1، 1390]

ق

 • قاسمی، سید علی ارزیابی پتانسیل تأمین آب آبیاری و ارزش کودی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • قبائی سوق، محمد تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • قبائی سوق، محمد تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • قبادیان، رسول روندیابی سیلاب و تخمین تلفات نشت در رودخانه‌های فصلی با حل همزمان معادلات جریان غیر ماندگار و نشت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • قربانی، بهزاد بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • قربانی، محمد تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • قلی زاده، عبدالطیف بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • قمری اصل، محسن تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • قمشی، مهدی بررسی میزان تأثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • قنبرپور، قنبرپور کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی IHACRES به منظور شبیه سازی جریان روزانه [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • قنبریان علویجه، بهزاد ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • قهرمان، بیژن ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • قهرمان، بیژن ارائه توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های گراولی با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • قهرمان، بیژن ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • قهرمان، قهرمان تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 1، 1390]

ک

 • کاشانی، علی بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • کاشفی پور، سید محمود بررسی تاثیر افزایش ماسه بادی و آهک بر روی خصوصیات مقاومتی خاکهای رسی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کافی، محمد مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کافی، محمد تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • کامگارحقیقی، علی اکبر واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کاووسی، مسعود ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • کرامتی، مجید بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر کنترل فرسایش بادی خاک‌ها [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کرمان نژاد، جلیل بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کریمی، علیرضا تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • کریمی، علیرضا تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • کریمی امیر کیاسر، میترا ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • کریمیان، نجفعلی توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کریمیان اقبال، مصطفی نحوه ی تشکیل، میکرومرفولوژی و کانی‎شناسی رسی خاک‎های واقع بر سطوح ژئومرفیک گوناگون در منطقه ی جیرفت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کریمی کارویه، علیرضا تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کلانتری، حسین تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • کلانتری، سلما ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی اسفرزه ( ovatelantago P) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در شرایط تنش رطوبتی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کمالی، اردوان بررسی کارایی دو سامانه ی رده بندی آمریکایی و جهانی در ارتباط با طبقه بندی خاک های شور استان کرمان [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • کمالی، غلامعلی پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • کمالی، غلامعلی پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی‌شبیه‌سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • کمالی، مرتضی بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • کمالی، مریم تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • کوچکی، علیرضا ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی اسفرزه ( ovatelantago P) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در شرایط تنش رطوبتی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کوچکی، علیرضا بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • کوزه گران، سعیده بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • کیانی، علیرضا تعیین بهترین تابع آب-شوری کوشیا در اراضی شمال استان گلستان [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • کیانی، فرشاد بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کیخاآخر، فاطمه مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 2، 1390]

گ

 • گرجی، علی تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • گرجی، علی واکاوی نیازهای آموزشی بهره‌برداران سیستم‌های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • گلچین، احمد تأثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص‌های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • گلدانی، مرتضی تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • گل محمدی، مریم بررسی تغییرات شدت و دوره بازگشت خشکسالی حوضه قره سو در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • گنجعلی، علی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی [دوره 25، شماره 5، 1390]

ل

 • لشکری، اعظم بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • لطفی پارسا، حسن اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • لکزیان، امیر مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • لکزیان، لکزیان بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • لکزیان، لکزیان سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • لیاقت، عبدالمجید تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • لیاقت، عبدالمجید تأثیر زهکش‏های جمع‌کننده‌ در کاهش ضریب زهکشی (مطالعه موردی: واحد کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • لیاقت، عبدالمجید واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (a وb) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه)) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • لیاقت، عبدالمجید ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • لیاقت، عبدالمجید تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه‌آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای-کرج) [دوره 25، شماره 5، 1390]

م

 • ماهینی، عبدالرسول تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مباشری، محمدرضا تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • متشرع زاده، بابک بررسی پاسخ‌های آفتابگردان به سمیت کادمیوم و سرب با کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه در یک خاک آهکی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • مجدزاده طباطبائی، محمدرضا مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مجد سلیمی، کوروش ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در بادام‌زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • مجیدی، میثم بررسی تاثیر داده‌های هواشناسی غیر‌موجود و روش‌های تخمین آن‌ها در دقت برآورد تبخیر- تعرق مرجع و رتبه‌بندی معادلات در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی استان‌های خراسان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مجیدی، نجمه تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • محسنی سجادی، مریم توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • محسنی موحد، سید اسداله توزیع مکانی فلوراید در آب های زیرزمینی و خاک بخشی از اراضی دشت اراک [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • محسنی موحد، سید اسداله اثر حذف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم رقم الوند (مطالعه موردی: همدان) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • محسنی موحد، محسنی موحد تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمد آبادی، محمد آبادی ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی‌های بنه زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمدخانی، عبدالرحمان بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • محمدی، جهانگرد تغییرات مکانی بایومس ماکروفون و ویژگی های خاک در جنگل های حاشیه رودخانه کرخه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • محمدی، جهانگرد ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • محمدی، جهانگرد کارآیی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‏برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمین (SoLIM) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • محمدی، محمدی تخمین شوری نیمرخ خاک در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز با استفاده از مدل های SaltMod و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمّدی، محمّدی مقایسه برخی از شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف اراضی در حوزه مرغملک، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمدیها، اکبر مدل ریاضی واسنجی خودکار روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوبات در مخازن سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • محمودی، مجتبی کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • محمودیان، محمود بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مختاری، ویدا ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی اسفرزه ( ovatelantago P) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در شرایط تنش رطوبتی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مدرسی، فرشته بررسی اثرتغییراقلیم بر میزان آبدهی سالانه رودخانه‌ها(مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود) [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مرادی، حمیدرضا ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مرادی، حوریه ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر و تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مرادی، مسلم بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن ارقام کلزای پاییزه [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مردمی، سنیه اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر ویژگی های رشد گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مریانجی، زهره بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مرید، مرید ارزیابی تاثیر شاخصهای اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روشهای آنالیز طیفی سری های زمانی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مساح بوانی، علیرضا بررسی تغییرات شدت و دوره بازگشت خشکسالی حوضه قره سو در دوره های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مساح بوانی، علیرضا تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی: بهشهر) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مساعدی، ابوالفضل تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • مساعدی، ابوالفضل پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک(مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • مساعدی، ابوالفضل تعیین پارامترهای موثر و ترکیب بهینه ی آن ها به منظور مدل سازی دبی رودخانه های سیلابی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مستشفی حبیب آبادی، فاطمه بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مسعودیان، ابوالفضل بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مشعل، محمود تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مصباح زاده، طیبه مقایسه مقادیر توان حمل ماسه برآورد شده به دو روش سرعت های لحظه ای و روش کلاسهای سرعت فرایبرگر با استفاده از نرم افزارگلماسه نما (مطالعه موردی: جاسک و کرمان) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مصلحی، شیما تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • معز اردلان، محمد ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • ملک زاده، الهام برهم کنش قارچ‌های میکوریز آربوسکولار و باکتری‌های PGPR مقاوم به کادمیوم در گیاه پالایی کادمیوم [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • ملکوتی، محمد جعفر کینتیک تجزیه و ایزوترم های جذب سطحی و رهاسازی تیوبنکارب در خاک های شالیزاری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ملکوتی، محمد جعفر آنالیز کمی جذب سطحی فسفات بر روی هیدروکسید آهن گئوتایت (α-FeOOH): اثر pH و سطح ویژه [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • منافی، شهرام جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • منتظر، علی اصغر ارزیابی عملکرد تعدادی از شبکه‌های آبیاری جهان با استفاده ازشیوه مقایسه‌ای و تحلیل داده‌کاوی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • منصوری، شهرام مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • منصوری، یعقوب بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • مهرابی، زهرا تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • موحدان، محمد بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلی وینیل استات بر کنترل فرسایش بادی خاک‌ها [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • موحدی، سعید بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • موسوی، سید علی تعیین روابط گرادیان هیدرولیکی بحرانی و دبی انتقال رسوبات غیر‌چسبنده در سدهای پاره سنگی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • موسوی، سیدکریم ارزیابی اثرات روش‌های مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • موسوی، محمد جواد مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • موسوی بایگی، محمد شناسایی مناطق با کم ترین میزان ابرناکی به منظور پهنه بندی نواحی پرتابش کشور [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • موسوی بایگی، محمد بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • موسوی بایگی، محمد پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • موسوی بایگی، محمد ترمیم بارش روزانه در منطقه خراسان بزرگ به روش دو جزئی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • موسوی بایگی، محمد پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی‌شبیه‌سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • موسوی بایگی، موسوی بایگی مقایسه مدلPERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه(مطالعه موردی: خراسان شمالی) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • موسوی ندوشنی، سید سعید مدل تصادفی پیش بینی عمق آبشستگی بستر رودخانه شریانی براساس تغییرات ریخت شناسی رودخانه ها [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مولوی، حسین تاثیر مدیریت آب زیرسطحی بر زه‌آب تولیدی، عملکرد، الگوی توزیع ریشه، تبخیر و تعرق و کارایی مصرف آب (مطالعه موردی: ذرت علوفه ای-کرج) [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • میرزایی، فرهاد بررسی آزمایشگاهی ﺗﺄثیر زئولیت بر رفتار خاک های شالیزاری منطقه گیلان در مراحل بروز ترک در حالت آبیاری تناوبی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • میرسیدحسینی، حسین بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • میرکی، گلاله اثر زراعت مستمر روی خصوصیات جذب فسفر در برخی از خاک‌های آهکی شمال‌غرب کشور [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • میرلطیفی، سید مجید ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • میرنیا، سید خلّاق تأثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزة آبخیز کجور [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • میرنیا، سیّدخلاق ارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاک [دوره 25، شماره 2، 1390]

ن

 • نارنجانی، لیلا بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن ارقام کلزای پاییزه [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نامدار قنبری، نامدار قنبری ارزیابی تاثیر شاخصهای اقلیمی NAO و SOI بر تغییرات تراز دریاچه ارومیه، کاربرد روشهای آنالیز طیفی سری های زمانی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نبی زاده، الهام کیفیت برازش چند مدل‌ تجربی منحنی رطوبتی به خاک‏های شهرستان لردگان از استان چهارمحال و بختیاری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نجفی، پیام تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نجفی، نصرت اله اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر ویژگی های رشد گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • نصیرلی، حوریه مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • نظامی، احمد مطالعه تاثیر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات کیفی سه رقم سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نظامی، احمد مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نظامی، احمد اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نظامی، احمد واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی [دوره 25، شماره 5، 1390]
 • نظامی، سمیه مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نعمتی، سید حسین تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نقی زاده اصل، زهرا بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نوابیان، مریم ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • نورمهناد، نگار تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نوری، سمیرا برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نوری امامزاده‌ئی، محمدرضا بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • نوری قیداری، محمد حسین استفاده از روش بلوک‌سازی اصلاح شده در برآورد جریان زیست محیطی(مطالعه موردی: رودخانه گمبرچای) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نیک عمل لاریجانی، نفیسه تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب) [دوره 25، شماره 4، 1390]

و

 • وحدتی، نوید تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • وردی‌نژاد، وحیدرضا برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد با استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • وظیفه‌دوست، مجید ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • وظیفه‌دوست، مجید بررسی سطح پوشش برف و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم در استان خراسان شمالی [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • ولیزاده، خلیل ارزیابی عملکرد مدل تلفیقی ظرفیت نفوذ متغیر و روندیابی جریان در حوضه آبریز سفید رود [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ولی سامانی، جمال مدل ریاضی واسنجی خودکار روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوبات در مخازن سدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 25، شماره 2، 1390]

ه

 • هادی نژاد، آسیه اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • هاشمی نیا، سید مجید برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در منطقه مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • همایی، مهدی ارائه مدلی غیرپارامتریک برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش k- نزدیکترین همسایه [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • همایی، مهدی مدلی نوین برای گیاه‌پالایی توأمان نیکل و کادمیم از خاک های آلوده بر مبنای توابع ضرب پذیر عملکرد [دوره 25، شماره 6، 1390]
 • هنر، تورج واسنجی مدل گیاهی CropSyst جهت تخمین عملکرد و شبیه سازی رشد گیاه کلزا [دوره 25، شماره 3، 1390]

ی

 • یثربی، جعفر توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • یوسف ثانی، مریم مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 2، 1390]